Informacija apie asmens duomenų tvarkymą

Atsakingai rūpindamiesi kiekvieno žmogaus svarbiausiu turtu – sveikata ir suprasdami, kad asmens duomenys yra kiekvieno piliečio bendrojo saugumo dalis, ne mažesnį dėmesį skiriame ir deramam tokių duomenų saugumo užtikrinimui.

Viešoji įstaiga Šiaulių centro poliklinika ir jos padaliniai (toliau – Poliklinika) asmens duomenis, įskaitant ir specialiųjų kategorijų duomenis, tvarko vadovaudamasi 2016 m.balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2016/679 dėlfizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, įgyvendindama Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo irkitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių sveikatos priežiūros įstaigų veiklą ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, nuostatas.

Viešosios įstaigos Šiaulių centro poliklinikos Bendrasis asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos vykdymo aprašas (nuoroda) nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus, įtvirtina organizacines irtechnines duomenų apsaugos priemones, reguliuoja asmens duomenų tvarkytojo pasitelkimo atvejus, asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymą ir reagavimą įšiuos pažeidimus, duomenų apsaugos pareigūno funkcijas, poveikio asmens duomenų apsaugai vertinimą, duomenų teikimą trečiosioms šalims.

Įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus, mūsų įstaigoje duomenų apsaugos pareigūno funkcijas vykdo direktoriaus pavaduotoja valdymui Danutė Šimkutė.

Jei turite klausimų, susijusių su paciento asmens duomenų tvarkymu, prašome kreiptis elektroniniu paštu personalas@siauliupoliklinika.lt arba telefonu (8 41) 37 40 43.