Būtinoji medicinos pagalba (šios pagalbos teikimo tvarką bei mastą įsakymu patvirtina Sveikatos apsaugos ministras) visiems Lietuvos Respublikos gyventojams, neatsižvelgiant į tai, ar jie apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu, taip pat neatsižvelgiant į jų gyvenamąją vietą, teikiama nemokamai.

 

1. Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarka patvirtinta vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 357 „Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“ (Žin., 1999, Nr. 67-2175) su pakeitimais.

2. Mokamoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms priskiriamos paslaugos, kurių išlaidos nekompensuojamos iš:

2.1. valstybės ir savivaldybės biudžeto;

2.2. privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto;

2.3. valstybės, savivaldybės, įmonių ir kitų organizacijų sveikatos fondų bei lėšų, skiriamų sveikatos programoms finansuoti.

3. Už mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurios suteikiamos poliklinikoje, moka:

3.1. patys pacientai arba už juos gali sumokėti kiti fiziniai ar juridiniai asmenys;

3.2. savanoriškojo sveikatos draudimo įstaigos.

4. Kitas sveikatos priežiūros paslaugas, kurios nėra išvardytos mokamų paslaugų sąraše ir nepriskirtos būtinosios medicinos pagalbos paslaugoms, teikiamoms poliklinikoje nuolatiniams šalies gyventojams, apmoka patys pacientai arba už juos gali sumokėti kiti fiziniai ar juridiniai asmenys bei savanoriškojo draudimo įstaigos, kai:

4.1. pacientas yra neapdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir kreipiasi į sveikatos priežiūros įstaigą dėl paslaugų suteikimo;

4.2. pacientas, neturėdamas pirminės sveikatos priežiūros gydytojo ar gydytojo specialisto siuntimo (jei teisės aktuose nėra numatytos kitos sąlygos), pats kreipiasi į sveikatos priežiūros įstaigą. Tuo atveju, jei pacientas yra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir gydytojas specialistas nustato, kad pacientas kreipėsi pagrįstai, tolimesnio gydymo išlaidos apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto;

4.3. paciento pageidavimu teikiamos papildomos paslaugos. Prie papildomų priskiriamos paslaugos, kurias pasirenka pacientas ir jos nėra susijusios su pagrindinės ligos (diagnozuotos) gydymu, o priklauso kitam lydinčiam susirgimui (ligai) ir gali būti teikiamos tik leidus tuo metu pacientą gydančiam gydytojui;

4.4. Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai (LNSS) nepriklausančių įstaigų, turinčių sutartį su teritorine ligonių kasa, gydytojų siuntimu poliklinikoje pacientui teikiamos paslaugos (gydytojų konsultacijos, procedūros, tyrimai ir kt.), kurios yra būtinos, kad gydytojas galėtų pacientams suteikti paslaugas pagal savo kompetenciją;

4.5. sveikatos priežiūros įstaiga yra išnaudojusi lėšas (lėšų limitą), numatytas sutartyje su teritorine ligonių kasa, ir įstaigos administracija matomoje vietoje yra paskelbusi, yra paskelbusi, kad laikinai dėl lėšų trūkumo negali teikti tam tikrų planinio gydymo paslaugų ir skelbia kitas gydymo įstaigas, kuriose gali būti teikiamos šios paslaugos, tačiau apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu pacientas, norėdamas gauti paslaugą skubos tvarka, sutinka pats už ją sumokėti;

4.6. sveikatos priežiūros įstaigoje paslaugos teikiamos užsienio piliečiams, asmenims be pilietybės, jei tarptautinėse sutartyse nenurodyta kitokia sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo tvarka.

4.7. apdraustiesiems (išskyrus vaikus ir asmenis, besimokančius dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose, kol jiems sukanka 24 metai, ir socialiai remtinus asmenis, kai jie pateikia atitinkamą savivaldybės, kurios teritorijoje gyvena, socialinės paramos skyriaus pažymą) moka už vaistus, odontologines ir kitas medžiagas, sunaudotas odontologinės priežiūros paslaugų teikimui, vienkartines priemones, atsižvelgiant į sunaudotų medžiagų, priemonių kiekį ir patvirtintas įstaigos kainas.

5. Suteiktos mokamos paslaugos, išvardytos šios tvarkos 4.1, 4.3, 4.4 ir 4.6 punktuose, apmokamos vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministerijos 1996 03 26 įsakymu Nr. 178, patvirtintu Valstybės ir savivaldybių remiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų valstybinėse ir savivaldybių asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kainynu Nr. 11-96-2, (Žin., 1996, Nr. 35-892) bei vėliau patvirtintais LR SAM kainyno pakeitimais.

6. Sveikatos priežiūros įstaigose suteiktos mokamos paslaugos, išvardytos šios tvarkos 4.2 ir 4.5 punktuose, apmokamos vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintomis bazinėmis kainomis.

7. Informacija apie mokamas paslaugas teikiama įstaigos tinklalapyje www.siauliupoliklinika.lt, skelbimų lentoje prie registratūros, buhalterijoje ir kasoje.

8. Pinigai už mokamas paslaugas mokami į poliklinikos kasą, išduodamas kasos aparato čekis, pacientui pageidaujant buhalterijoje išrašoma sąskaita faktūra.

9. Lėšų apskaita vykdoma vadovaujantis kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo ir įforminimo tvarka.

10. Neatlikus paslaugos ir pacientui pageidaujant grąžinti sumokėtus pinigus, būtinas paciento prašymas ir sveikatos priežiūros specialisto patvirtinimas, jog paslauga neatlikta. Visa tai turi būti pažymėta paciento medicininėje dokumentacijoje.

11. Pajamos, gautos už mokamas paslaugas, apskaitomos atskiroje sąskaitoje.