SKUNDO PATEIKIMAS IR PRIĖMIMAS

Asmuo skundą gali pateikti tiesiogiai atvykus į polikliniką, atsiunčiant paštu ar per kurjerį arba elektroniniu paštu, pasirašius elektroniniu parašu. Atsiųstas skundas elektroninėmis priemonėmis, turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu. Nepasirašytą elektroniniu parašu skundą biuro administratorė grąžina jį pateikusiam asmeniui.

Atvykus į VšĮ Šiaulių centro polikliniką asmenims pas biuro administratorę (III a. 320 kab.), ir išsiaiškinus, kad asmuo nori pateikti skundą, biuro administratorė informuoja pacientą apie galimybę išspręsti skundą nedelsiant, nukreipdama pacientą pas atsakingus asmenis pagal kompetenciją. Pacientui pateikus skundą žodžiu, aptariami galimi abiem pusėms priimtini problemos sprendimo būdai ir sutariama dėl terminų. Pacientui atsisakius tokios galimybės, priimamas paciento skundas raštu.

Pacientas skundą įstaigai gali pateikti pats arba tai padaryti per savo atstovą.

Skundas turi būti parašytas įskaitomai, valstybine kalba arba pateikiamas įstatymu nustatyta tvarka patvirtintas vertimas į  valstybinę kalbą. Rašytine forma pateiktas skundas turi būti paciento pasirašytas, nurodytas jo vardas, pavardė, faktinė gyvenamoji vieta ir duomenys ryšiui palaikyti, konkrečiai ir suprantamai išdėstyta skundo esmė, surašymo data. Jei skundą pateikia paciento atstovas, nurodomas atstovo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, atstovavimą liudijantis dokumentas ir pacientas, kurio vardu jis kreipiasi.

Pateikdamas skundą, pacientas privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Paciento (jo atstovo) skundo pateikimo Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos tvarka: