VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ CENTRO POLIKLINIKOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 2011-2014 METAIS PRIEMONIŲ PLANAS

Eil. Nr.

Priemonė

Vykdytojai

Įvykdymo terminas

Vertinimo kriterijai

I. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS RENGIMAS, ATSAKINGŲ ASMENŲ PASKYRIMAS

1.

1.1. Paskyrimas asmens, atsakingo už Korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą.

Personalo skyriaus vedėja

2011 m. spalio mėn.

Viešosios įstaigos Šiaulių centro poliklinikoje paskirtas asmuo, atsakingas už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą.

2.

1.2. Korupcijos prevencijos programos ir jos įgyvendinimo 2011-2014 m. priemonių plano parengimas ir patvirtinimas.

Vyriausiasis gydytojas

2011 m. spalio mėn.

Viešosios įstaigos Šiaulių centro poliklinikoje parengta programa ir jos įgyvendinimo 2011-2014 m. priemonių planas.

3.

1.3. Patvirtintos viešosios įstaigos Šiaulių centro poliklinikos Korupcijos prevencijos programos ir jos įgyvendinimo 2011-2014 m. priemonių plano kopijas bei informaciją apie asmenį (-is), paskirtą (-us) vykdyti įstaigoje korupcijos prevenciją ir kontrolę pateikimas Sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos prevencijos skyriui.

Personalo skyriaus vedėja

2011 m. spalio-lapkričio mėn.

Atsakingų asmenų už korupcijos prevenciją ir kontrolės vykdymą įstaigoje skaičius.

4.

1.4. Įstaigos interneto svetainėje skelbti įstaigos Korupcijos prevencijos programą ir jos įgyvendinimo 2011-2014 m. priemonių planą bei asmens

(-ų), atsakingo (-ų) už korupcijos prevenciją ir kontrolę, duomenis ir kontaktus.

Vyriausiasis gydytojas

2011 m. spalio-lapkričio mėn.

Užtikrinamas Korupcijos prevencijos priemonių viešumas.

II. KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS (KORUPCIJOS RIZIKOS) NUSTATYMAS

5.

2.1. Nustatyti ir išskirti sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė įstaigoje.

Personalo skyriaus vedėja

Kiekvienų metų III ketv.

Būtų nustatytos konkrečios veiklos sritys, kuriose galima korupcijos pasireiškimo tikimybė.

6.

2.2. Parengti ir pateikti įstaigos vadovui motyvuotą išvadą dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės įstaigoje bei dokumentų, pagrindžiančių didelę korupcijos pasireiškimo tikimybę jų veikloje, kopijas.

Vyriausiasis gydytojas,

Personalo skyriaus vedėja

Kiekvienų metų III ketv.

Būtų atliktas Korupcijos prevencijos programos efektyvumo ir rezultatyvumo vertinimas.

7.

2.3. Įstaigos veiklos, vykdant Korupcijos prevencijos priemones, kontrolė, pateikiant raštišką pranešimą Sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos prevencijos skyriui.

Personalo skyriaus vedėja

Kiekvienų metų III ketv.

 

8.

2.4. Įstaigoje, atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą, parengti ir pateikti tvirtinti nustatytų neatitikimų šalinimo priemonių planą, nurodant asmenis, atsakingus už priemonių vykdymą.

Personalo skyriaus vedėja

Kiekvienų metų III ketv.

Nustatytos neatitikimų šalinimo priemonės.

9.

2.5. Specialiųjų tyrimų tarnybai atlikus įstaigos korupcijos rizikos analizę ir pateikus motyvuotas išvadas vadovui, padaliniai ir asmenys, atsakingi už Korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą, esant būtinybei, valstybės ar savivaldybės įstaigos vadovui privalo teikti pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos užtikrinimo būdų ir konkrečių priemonių.

Personalo skyriaus vedėja

Per 10 dienų nuo išvados gavimo

Patikslintas Korupcijos prevencijos programos priemonių įgyvendinimo planas.

10.

2.6. Pateikti Specialiųjų tyrimų tarnybai informaciją apie korupcijos rizikos analizės Specialiųjų tyrimų tarnybos motyvuotoje išvadoje nurodytų Korupcijos prevencijos priemonių vykdymą.

Personalo skyriaus vedėja

Per 3 mėn. nuo motyvuotos išvados gavimo.

Specialiųjų tyrimų tarnybos rekomenduotų priemonių vykdymas sumažins (pašalins) prielaidas korupcijos pasireiškimui.

III. DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖS IR ATSKAITOMYBĖS DIDINIMAS

11.

3.1. Teikti prašymus Specialiųjų tyrimų tarnybai dėl informacijos apie asmenį, siekiantį eiti vadovo pareigas viešosios įstaigos Šiaulių centro poliklinikoje.

Vyriausiasis gydytojas

2011-2014 m.

Priimtų nepriekaištingos reputacijos asmenų į viešosios įstaigos Šiaulių centro poliklinikos vadovų pareigas, skaičius.

12.

3.2. Išsamiai ir objektyviai išanalizuoti pranešimus ir pagrįstus įtarimus dėl korupcinio pobūdžio nusikalstamos darbuotojų veikos bei pateikti pasiūlymus dėl viešosios įstaigos Šiaulių centro poliklinikos veiklos tobulinimo, siekiant pašalinti prielaidas korupcijai atsirasti ir plisti.

Personalo skyriaus vedėja

2011-2014 m.

Išanalizuotų pranešimų dėl korupcinio pobūdžio nusikalstamos darbuotojų veikos skaičius.

13.

3.3. Siekti viešosios įstaigos Šiaulių centro poliklinikoje dirbančių asmenų viešųjų ir privačių interesų suderinamumo, užtikrinti priimamų sprendimų nešališkumą ir priimant sprendimus pirmenybė būtų teikiama viešiesiems interesams.

Vyriausiojo gydytojo įsakymu paskirtas už deklaracijų priėmimą bei saugojimą atsakingas asmuo

2011-2014 m.

Būtų išvengta viešųjų ir privačių interesų konflikto viešosios įstaigos Šiaulių centro poliklinikos veikloje, priimti nešališki sprendimai.

IV. INFORMACIJOS PATEIKIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAMS

14.

4.1. Pateikti informaciją valstybės tarnautojų ir Juridinių asmenų registrams apie asmenis, dirbančius sveikatos sistemos įstaigose ir pripažintus padarius korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, taip pat patraukus administracinėn ar drausminėn atsakomybėn už sunkius tarnybinius nusižengimus, susijusius su Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų pažeidimų, padarytus siekiant gauti neteisėtų pajamų ar privilegijų sau ir kitiems asmenims.

Vyriausiasis gydytojas

Per 14 dienų nuo galutinio teismo nuosprendžio priėmimo; patraukus administracinėn ar drausminėn atsakomybėn už sunkius tarnybinius nusižengimus.

Informacijos pateikimas užtikrins savalaikį informacijos pateikimą kitoms įstaigoms apie asmenis, siekiančius eiti pareigas jose.

15.

4.2. Teikti informaciją Sveikatos apsaugos ministerijai (padaliniui, atsakingam už Korupcijos prevenciją ir kontrolę) apie įstaigoje dirbančius asmenis, pripažintus padarius korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, taip pat patrauktus administracinėn ar drausminėn atsakomybėn už sunkius tarnybinius nusižengimus, susijusius su Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų pažeidimu, padarytus siekiant gauti neteisėtų pajamų ar privilegijų sau ir kitiems asmenims.

Personalo skyriaus vedėja

Per 5 darbo dienas nuo pranešimo pateikimo Valstybės tarnautojų registrui.

Informacijos pateikimas leis atlikti analizę, siekiant nustatyti tokių nusižengimų prevencines priemones.

V. VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR INFORMAVIMAS KORUPCIJOS PREVENCIJOS KLAUSIMAIS

16.

5.1. Įstaigos interneto svetainėje skelbti kreipimąsi į medicinos darbuotojus, taip pat gyventojus (pacientus), raginant telefonu, paštu, elektroniniu paštu atvirai ar anonimiškai pranešti apie korupcijos apraiškas ar įtarimus apie tokio pobūdžio veikas sveikatos sistemoje.

Vyriausiasis gydytojas

Kasmet I ketv.

Korupcijos prevencijos programos priemonių vykdymo viešumas, informacijos aktualumas.

17.

5.2. Įstaigos informacijos skelbimo vietose skelbti informaciją, kur turi kreiptis pacientas, susidūręs su korupcinio pobūdžio veika.

Vyriausiasis gydytojas

Nuolat

Būtų užtikrinta Korupcijos prevencija ir darbuotojų atsakomybė.

18.

5.3. Interneto svetainės nuolatiniuose puslapiuose, skirtuose korupcijos prevencijai, tikslinti informaciją ir skelbti ataskaitą apie įstaigos Korupcijos prevencijos programos priemonių plano įgyvendinimą.

Personalo skyriaus vedėja

Informaciją tikslinti kas ketvirtį.

Korupcijos prevencijos programos priemonių vykdymo viešumas, informacijos aktualumas.

19.

5.4. Viešosios įstaigos Šiaulių centro poliklinikos internetiniame tinklalapyje skelbti informaciją apie vykdomus viešuosius pirkimus.

Viešųjų pirkimų organizatorius

2011-2014 m.

Būtų užtikrintas viešųjų pirkimų skaidrumas.

20.

5.5. Viešai skelbti viešųjų pirkimų konkursų rezultatus viešosios įstaigos Šiaulių centro poliklinikos internetiniame tinklalapyje.

Viešųjų pirkimų organizatorius, kompiuterių tinklo administratorius

2011-2014 m.

Viešųjų pirkimų konkursų rezultatų paskelbimas įstaigos internetiniame tinklalapyje: www.siauliupoliklinika.lt

VI. SVEIKATOS SISTEMOS DARBUOTOJŲ MOKYMAI KORUPCIJOS PREVENCIJOS KLAUSIMAIS

21.

6.1. Supažindinti darbuotojus su Sveikatos apsaugos ministerijos parengtomis elgesio taisyklėmis, susidūrus su korupcinėmis veikomis.

Vyriausiasis gydytojas,

Personalo skyriaus vedėja

Gavus informaciją.

Nustatyta darbuotojų elgesio tvarka, susidūrus su korupcinėmis veikomis.

22.

6.2. Organizuoti įstaigos darbuotojų mokymus korupcijos prevencijos klausimais (žinios apie korupcijos prevencijos pobūdžio nusikalstamas veikas, jų pobūdį bei atsakomybę).

Vyriausiasis gydytojas,

Personalo skyriaus vedėja

Ne rečiau kaip 1 kartą per metus.

Darbuotojai būtų išsamiai supažindinti su korupcijos reiškiniu, priežastimis, daroma žala, pagrindinėmis kovos su korupcija sritimis ir korupcijos prevencijos sistema Lietuvoje.

VII. NACIONALINĖS KOVOS SU KORUPCIJA PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SRITYJE

23.

7.1. Per Centrinę pirkimo organizaciją (CPO) atlikti šiuo metu galimų pirkti prekių ir paslaugų viešuosius pirkimus.

Vyriausiasis gydytojas

Nuolat

Skaidrus viešas pirkimo organizavimas.

24.

7.2. Viešuosius vaistinių preparatų ir kitų medicinos prekių pirkimus organizuoti per Centrinę pirkimo organizaciją (CPO).

Vyriausiasis gydytojas

Nuolat

Skaidriai ir trumpais terminais atlikti reikalingų medicininių prekių pirkimą.

25.

7.3. Užtikrinti privalomos (būtinos) informacijos apie mokamų ir nemokamų (apmokamų iš PSDF biudžeto lėšų) asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą gyventojams.

Vyriausiasis gydytojas

Nuolat

Teisingos informacijos apie mokamas ir nemokamas (apmokamas iš PSDF biudžeto lėšų) asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas.

26.

7.4. Nedarbingumo pažymėjimų išdavimo kontrolė.

Gydytojų konsultacinė komisija,

Vyriausiojo gydytojo pavaduotoja

 

Nuolat

Prevencija vykdoma vadovaujantis VSDF Šiaulių skyriaus vyriausiojo specialisto aktais. Atvejai nagrinėjami gydymo taryboje, gydytojų susirinkimuose. Gydytojų konsultacinės komisijos veikla reglamentuota vyriausiojo gydytojo

2010-03-17 įsakymu Nr. 6.

27.

7.5. Kompensuojamų vaistų išrašymo pagrįstumo ir būtinumo kontrolė.

Vidaus medicinos audito grupė,

Vyriausiojo gydytojo pavaduotoja

Nuolat

Vaistų išrašymo pagrįstumas, kontroliuojamas Šiaulių TLK ekspertų. Kompensuojamų vaistų skyrimas reglamentuotas LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymais, ligų gydymo metodikomis.

28.

7.6. Pacientų ir personalo anoniminė apklausa dėl paslaugų teikimo, organizavimo ir prieinamumo, žodinių ir rašytinių skundų nagrinėjimas.

Vidaus medicinos audito grupė,

Vyriausiojo gydytojo pavaduotoja

Vienąkart per metus

Nagrinėjimas reglamentuotas vidaus medicinos audito kokybės vadybos procedūra KP-02, patvirtinta 2009-12-30 bei pacientų ir darbuotojų apklausos procedūra KP-17, patvirtinta 2010-12-20.

29.

7.7. Peržiūrėti 2011-2014 m. laikotarpiu gautus ir išnagrinėtus asmenų skundus, susijusius su korupcija.

Personalo skyriaus vedėja

Nuolat

Išanalizavus gautus skundus, būtų suformuluoti pasiūlymai dėl įstaigos veiklos tobulinimo, siekiant šalinti prielaidas korupcijai atsirasti ir plisti.

VIII. BENDRADARBIAVIMAS KORUPCIJOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS KLAUSIMAIS

30.

8.1. Prireikus bendradarbiauti ir keistis informacija su kitų įstaigų struktūriniais padaliniais ar savivaldybių įstaigomis bei juose dirbančiais asmenimis, vykdančiais korupcijos prevenciją ir kontrolę.

Personalo skyriaus vedėja

Esant poreikiui, įstaigos vadovo leidimu

Apsikeitimas naudinga informacija leis įdiegti naujas prevencijos priemones, taikomas kitose įstaigose.

IX. KORUPCIJOS PREVENCIJOS SVEIKATOS SISTEMOJE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMO KONTROLĖ

31.

9.1. Kontroliuoti ir koordinuoti įstaigos Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimą, prireikus teikti pasiūlymus įstaigos vadovui dėl jos tikslumo. Apibendrinti įstaigos padalinių veiklą, įgyvendinant Korupcijos prevencijos programą.

Personalo skyriaus vedėja

Vienąkart per ketv.

Savalaikė priemonių vykdymo kontrolė užtikrins priemonių vykdymą nustatytais terminais.

32.

9.2. Teikti raštišką pranešimą apie priemonių, nurodytų įstaigos Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plane, vykdymą LR Sveikatos apsaugos ministerijai (padaliniui, atsakingam už Korupcijos prevenciją ir kontrolę).

Personalo skyriaus vedėja

Kiekvienais metais pasibaigus II ir IV ketvirčiui, ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 d.

Informacija apie Korupcijos prevencinių priemonių vykdymą.