Maloniai prašome Jūsų paremti asmens apsaugos priemonėmis (respiratoriais, medicininėmis kaukėmis, vienkartinėmis pirštinėmis ir pan.) bei finansine parama mūsų medikus, stojant į kovą su COVID-19.


Sąskaita: LT 297300010002406298, Swedbank AB, paskirtis – COVID-19 parama

Gerbiami pacientai,

Lietuvos Respublikos Vyriausybei švelninant karantino sąlygas, VšĮ Šiaulių centro poliklinikos teikiamas ambulatorines paslaugas atnaujinsime etapais, neviršijant 50 proc. paslaugų, lyginant su laikotarpiu prieš karantino paskelbimą. Etapo trukmė 1-2 sav. , atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją šalyje.

I ETAPAS  Šeimos gydytojų, slaugytojų ir  gydytojų specialistų (gydytojų chirurgo, traumatologo, ginekologo ir radiologo) tiesioginio kontakto konsultacijų su pacientu teikimo apimtis iki 200 pacientų per darbo dieną.

II ETAPAS  Didinsime šeimos gydytojų, gydytojų specialistų paslaugų teikimo apimtis ir spektrą, pradėsime teikti odontologijos paslaugas. Atnaujinsime kitų gydytojų specialistų konsultacijas (gydytojų urologo, neurologo, ortodonto ir kt.), ambulatorines fizinės medicinos ir reabilitacijos, psichikos sveikatos paslaugas.

III ETAPAS  Ambulatorinių dienos stacionaro paslaugų teikimas Psichikos dienos stacionare ir Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios  reabilitacijos tarnyboje. Profilaktinės medicinos tarnybos paslaugų teikimas.

IV ETAPAS  Po karantino – visų paslaugų teikimas pilna apimtimi.

Teikdami ambulatorines paslaugas, laikysimės šių principų:

 1. Prioritetas teikiamas nuotolinėms šeimos gydytojų, gydytojų specialistų konsultacijoms, medikamentų, medicinos pagalbos priemonių išrašymui, nedarbingumo pažymėjimų išdavimui/pratęsimui, E siuntimo išrašymui;
 2. Medicinos registratorės pacientus registruoja tik nuotolinėms gydytojo konsultacijoms bei kitų įstaigų pacientus atvykstančius rentgenologiniams tyrimams ar skiepams;
 3. 11.00 – 19.30 val. priimami pacientai iki 60 metų amžiaus, kai nėra lėtinių ligų galinčių, galinčių apsunkinti paciento sveikatos būklę, atvykstantys kontaktinėms konsultacijoms, tyrimams, skiepijimams, rentgenologiniams tyrimams ir t.t., tik paskyrus gydytojui; 
 4. Paciento atvykimas į polikliniką (konsultacijai, tyrimams, perrišimui ir t.t.) galimas tik suderinus su gydytoju atvykimo laiką. Pacientą kontaktinei konsultacijai registruoja gydytojas. Vienos konsultacijos metu siekiame atlikti visus reikiamus tyrimus, kad išvengti pakartotinio paciento lankymosi Poliklinikoje;
 5. Pacientai į polikliniką įleidžiami jiems paskirtu vizito laiku, likus ne daugiau nei 10 min. iki vizito. Laukiant patekimo į polikliniką privalu laikytis  saugaus 2 metrų atstumo, dėvėti apsauginę kaukę;
 6. Planiniai skiepijimai vykdomi pagal išankstinės registracijos laiką. Skiepijimai atliekami darbo dienomis 0  aukšte (neįgaliųjų įėjimas);
 7. Prie visų Poliklinikos įėjimų matuojame temperatūrą, norėdami atskirti karščiuojančius pacientus  nuo šių simptomų neturinčių pacientų. Karščiuojantys pacientai priimami kasdien, pagal gydytojo paskirtą registracijos laiką, Karščiavimo klinikoje. Įėjimas – iš kiemo pusės.

Gydytojų telefonai nurodyti:

Gydytojų darbo grafikas

Nuotolinei konsultacijai galite registruotis telefonais:

(8-41) 52 38 69    (8-41) 52 54 06     (8-41) 37 40 37

(8-41) 52 48 77    (8-41) 52 48 76     (8-41) 37 40 42

Informacija apie odontologijos paslaugas teikiame telefonais:

(8-41) 52 48 82    (8-41) 43 38 52     (8-41) 38 39 19

Būtinoji medicininė pagalba teikiama visiems pacientams

DIENOS STACIONARO PASLAUGŲ ETAPINIO ATNAUJINIMO IR TEIKIMO VIEŠOJOJE ĮSTAIGOJE ŠIAULIŲ CENTRO POLIKLINIKOJE PLANAS

 1. Atsižvelgiant į infekcijų kontrolės principus, infrastruktūrą ir pacientų srautų valdymo

principus paslaugas teiksime etapais.

 1. Įvertinus infrastruktūrą:
  1. Įvertinus kabinetų skaičių, skirtų nuotolinėms ir tiesioginio kontakto su pacientu

  konsultacijoms bei kabinetų, skirtų neinvazinėms procedūroms skaičių, maksimalus per dieną galimų priimti pacientų skaičius I-II etapo metu neviršija 50 proc. paslaugų, lyginant su laikotarpiu prieš karantino paskelbimą.

 1. Pacientai Psichikos dienos stacionaro, Psichosocialinės reabilitacijos ar Vaiko raidos

sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslaugoms gauti registruojami poliklinikos informacinėje sistemoje;

 1. Sudaromas kiekvieno dienos stacionaro specialisto kabineto užimtumo grafikas;
  1. Tiesioginio kontakto su pacientu konsultacijų dažnis-gydytojo ar kito specialisto ne

mažiau 1 konsultacija per valandą. Prioritetas teikiamas nuotolinėms konsultacijoms, kurios išdėstomos gydytojo darbo laiku ne rečiau kaip kas 30 min.

 1. Paslaugų teikimo etapai:
  1. I ETAPAS
 2. Psichikos dienos stacionaro ir psichosocialinės reabilitacijos specialistų komandos paslaugos (gydytojo psichiatro, medicinos psichologo, socialinio darbuotojo, menų terapeuto, psichikos sveikatos slaugytojo);
 3. specialistų komandos paslaugos (vaikų ligų gydytojo, medicinos psichologo, kineziterapeuto, ergoterapeuto, socialinio darbuotojo, bendrosios praktikos slaugytojo, logopedo);

Tiesioginio kontakto su pacientu paslaugų teikimo apimtys sudarys iki 20 proc. paslaugų, lyginant su laikotarpiu prieš karantino paskelbimą.

 1. II ETAPAS
 1. III ETAPAS
 2. Po karantino – visų paslaugų teikimas pilna apimtimi.
  1. Patalpų valymo ir dezinfekavimo principai:
   1. Kabinetai dezinfekuojami ir vėdinami po kiekvieno tiesioginio kontakto su pacientu.
   1. Vadovaujantis pagal infekcijų kontrolės reikalavimus nurodytus Lietuvos higienos

normoje HN 47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos apsaugos ministro 2012 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. V-946 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 47-1:2012 „ Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos higienos norma HN-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“). Kiekvieno kabineto ar kitos patalpos (ir juose esančių daiktų, įrenginių, paviršių) po kiekvieno paciento vizito dezinfekuoja ir išvėdina patalpas Poliklinikos darbuotojas. Kiekvienos darbo pamainos pabaigoje patalpų išvalymą ir dezinfekciją atlieka Poliklinikos darbuotojas.

 1. Po kontaktinės konsultacijos kiekvienas specialistas dezinfekuoja stalo, kėdės, durų ir

kitus nemedicininius paviršius bei medicininius prietaisus/priemones bei išvėdina kabinetą. Patalpų, paviršių valymas ir dezinfekcija atliekama vadovaujantis VšĮ Šiaulių centro poliklinikos (toliau – Poliklinika) skyrių higienos (dezinfekcijos) planais naudojant turimas dezinfekcijos medžiagas bei išlaikant dezinfekcinių medžiagų gamintojo nurodytą ekspoziciją.

 1. Nustatyti personalo darbo principai:
  1. Asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikia minimalus, būtinas paslaugai suteikti,

asmens sveikatos priežiūros specialistų skaičius;

 1. Jeigu komandoje dirbantis asmens sveikatos specialistas dirba ir kitoje asmens

sveikatos priežiūros įstaigoje (toliau – ASPĮ), tad siekiant kryžminės taršos prevencijos, toks specialistas kiekvienoje ASPĮ, kurioje asmens sveikatos priežiūros paslaugas (toliau – ASPP) teikia tiesioginio kontakto su pacientu būdu, dirba ciklais;

 1. Atsisakoma visų nebūtinų tiesioginių kontaktinių konsultacijų, bendrų komandinių

aptarimų, grupinių užsiėmimų ir kitų susibūrimų;

 1. Poliklinikos darbuotojai naudoja asmenines apsaugos priemones atsižvelgiant į

saugumo lygius, nurodytus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 7 d. sprendimu Nr. V-754 „Dėl asmeninės apsaugos priemonių naudojimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose pagal saugumo lygius“.

 1. Vaiko raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos specialistų komandos paslaugas

teikianti logopedas dirba su veido skydeliu,  išlaikydamas 2 metų atstumą nuo vaiko.

 1. Nustatyti pacientų aptarnavimo ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo principai:
  1. Poliklinika visus paciento duomenis, susijusius su teikiamomis asmens sveikatos

priežiūros paslaugomis, įskaitant ambulatorinio apsilankymo aprašymo, siuntimo, atsakymo į siuntimą, medicininių vaizdų, jų aprašymų ir kt., tvarko per Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą;

 1. Prioritetas teikiamas nuotoliniam ASPP teikimui (nuotolinėms medicinos psichologo

konsultacijoms, gydytojų tarpusavio konsultacijoms, būtinųjų tyrimų paskyrimui, elektroninių nedarbingumo pažymėjimų išdavimui ir tęsimui ir t.t.).

 1. Nustatyti pacientų srautų valdymo principai:
  1. Visiems dienos stacionaro pacientams  atliekamas SARS-CoV-2 tyrimas likus ne

daugiau kaip 48 val. iki paslaugos suteikimo.

1.6.2. Atskirti virusinės infekcijos simptomų turintys pacientai nuo šių simptomų neturinčių pacientų– prie Poliklinikos įėjimų matuojama temperatūra;

1.6.3. Pacientai, turintys virusinės infekcijos simptomų, karščiuojantys 37o C ir daugiau dienos stacionaro paslaugoms nepriimami.

1.6.4. Pacientui, įtarus COVID – 19 ligą (,,Pacientų izoliavimo tvarka“ HP Nr. 25, patvirtinta

vyriausiojo gydytojo 2013-09-02 įsakymu Nr. 39);

1.6.5. Pacientai, atvykstantys dienos stacionaro paslaugoms, privalo dėvėti medicininę veido kaukę, jei jos neturi ją duodame.

1.6.6.  Pacientai kiekviename procedūrų kabinete dezinfekuoja rankas.

1.6.7.  Vaiko raidos sutrikimų ankstyvajai  reabilitacijos pacientai atvyksta pro atskirą įėjimą;

1.6.8. Psichosocialinės reabilitacijos ir psichikos dienos stacionaro paslaugų teikimui numatytos atskiros priėmimo dienos: antradieniais ir ketvirtadieniais vyresni kaip 60 metų pacientai ir/ar pacientai sergantys lėtinėmis ligomis; pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais iki 60 metų amžiaus ir be lėtinių ligų;

1.6.9. Dienos stacionaro darbuotojai užtikrina, kad nesusidarytų pacientų srautai poliklinikos

viduje ir prie procedūrų kabinetų bei būtų užtikrintas saugus 1 metrų atstumas procedūrų metu.

1.6.10. Dienos stacionaro ir psichosocialinės reabilitacijos paslaugos pacientams teikiamos

griežtai jiems paskirtu vizito laiku.

Į Polikliniką pacientas (esant būtinybei – ne daugiau kaip vienas lydintis asmuo) įleidžiamas likus ne daugiau nei 10 min. iki paskirto vizito laiko. Laukdami patekimo į Polikliniką pacientai vienas nuo kito privalo laikytis saugaus 2 m atstumo.

1.6.11. Poliklinikos viduje liftu vienu metu gali naudotis tik vienas pacientas (esant poreikiui

ne daugiau kaip vienas lydintis asmuo). Prie liftų apie tai skelbiama informacija pacientams.

1.6.12. Tiesioginio kontakto su pacientu Poliklinikoje tuo pačiu metu neteikiamos greta

esančiuose susisiekiančiuose kabinetuose;

1.7. Įstaigos vadovas užtikrina:

1.7.1. Vykdomą Poliklinikoje per dieną galimo priimti maksimalaus pacientų skaičiaus

stebėseną, vertinamą epidemiologinę situaciją ir jai keičiantis, koreguojamas maksimalus priimamų pacientų skaičius;

1.7.2. Duomenys apie per dieną Poliklinikoje priimtą maksimalų pacientų skaičių turi būti

kaupiami ir prireikus pateikiami Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai, Poliklinikos steigėjui ar Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos;

1.7.3. Pacientų priėmimas būtų vykdomas griežtai laikantis suderinto plano;

1.7.4. Su planu privalo būti susipažinę ir savo parašu tai patvirtinę visi Poliklinikos

darbuotojai.

1.7.5. Poliklinikos darbuotojai būtų aprūpinti asmens apsaugos priemonėmis atsižvelgiant į saugos lygius.

Administracija


Daugiau informacijos apie koronavirusą skelbiama čia http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/koronavirusas

Apie mus

Šiaulių centro poliklinika – tai gerąsias šiauliečių sveikatos priežiūros tradicijas išsaugojusi bei profesionalias šiuolaikiškas medicinos paslaugas teikianti seniausioji Šiaulių poliklinika. Vokiečių rašytojas K. L. Biornė (Karl Ludwig Borne) teigė: „Egzistuoja tūkstantis ligų, bet sveikata tėra viena“. Atlikdami savo pagrindinę misiją, profesines žinias, patirtį, nuoširdumą bei paslaugumą esame pasirengę skirti Jums, savo pacientams – gydyti Jus ir mokyti saugoti savo sveikatą.

Siekdami tapti saugiu ir patikimu pacientams, Europos standartus atitinkančiu moderniu diagnostikos, gydymo ir profilaktikos centru Šiaurės Lietuvoje, vienu svarbiausių veiklos tikslų laikome kokybiškų, pacientų poreikius ir lūkesčius atitinkančių sveikatos priežiūros paslaugų teikimą diagnostikos, gydymo ir ligų prevencijos srityse.

KARŠTOJI LINIJA KARANTINO METU (8 41) 374 002


VšĮ Šiaulių centro poliklinika (Vytauto g. 101)

Informacija: (8 41) 523 869
Registratūra:
(8 41) 525 406, (8 41) 374 037,(8 41) 374 042
Vaikų:(8 41) 524 876, (8 41) 524 877
Registruotis gydytojo konsultacijai galima telefonu arba atvykus į poliklinikos registratūrą. Esant poreikiui, galimas prailgintas gydytojo konsultacijos laikas.
Darbo laikas: darbo dienomis 07.30—20.00 val.
Šeštadieniais 09.00—14.00 val.
Iškvietimai į namus registruojami: darbo dienomis 08.00—12.00 val.
Švenčių, poilsio dienomis būtinoji pagalba teikiama
Suaugusiesiems: Respublikinės Šiaulių ligoninės priėmimo skyrius, Kudirkos g. 99, tel. (8 41) 524 252.
Vaikams:
Moters ir vaiko klinika, Architektų g. 77, tel. (8 41) 523 028.
Odontologijos centras
(Vytauto g. 101)
Registratūra:
(8 41) 433 852, (8 41) 524 882, (8 41) 383 919
Darbo laikas:
darbo dienomis
07.30—20.00 val.
Šeštadieniais 09.00—14.00 val.
Iškvietimai į namus registruojami:
darbo dienomis 08.00—20.00 val.
Psichikos dienos stacionaras
(Varpo g. 9)
Informacija, registratūra:
(8 41) 524 874, (8 41) 525 419

Darbo laikas:
darbo dienomis
09.00—17.00 val.
Rėkyvos ambulatorija
(Energetikų g. 18)
Registratūra:
(8 41) 507 317
Darbo laikas:
darbo dienomis
07.30—17.00 val.

Iškvietimai į namus registruojami
darbo dienomis 08.00—12.00 val.
Gubernijos šeimos gydytojų kabinetas (Žemaitės g. 102)
Registratūra: (8 41) 545 047
Darbo laikas:
darbo dienomis
08.00—16.00 val.
Iškvietimai į namus registruojami
darbo dienomis 08.00—12.00 val.
2020 24 balandžio

Dėkojame už Jūsų Gerumą

         VšĮ Šiaulių centro poliklinikos kolektyvo vardu nuoširdžiai dėkojame už taip reikalingą paramą visiems, kurie liko neabejingi tokiu sunkiu ir mums, ir Jums metu. Apie […]
2020 6 balandžio

Šiauliuose pradeda veikti karščiavimo klinika

2020-04-06 Nuo šiandien Šiauliuose pradeda veikti karščiavimo klinika. Į ją bus siunčiami viršutinių kvėpavimo takių infekcijos simptomų turintys, grupę nustatytų požymių atitinkantys pacientai, kuriems bus […]
2020 2 balandžio

Šiaulių centro poliklinikos kolektyvas nuoširdžiai dėkoja RIMI LIETUVA už dovanas.

2020 18 kovo

Apsauginio kostiumo apsirengimas

2020 3 kovo

INFORMACIJA GYVENTOJAMS DĖL VEIKSMŲ EKSTREMALIOS SITUACIJOS METU

2020-03-03 Šiuo metu teritorijoms, kur vyksta COVID-19 plitimas visuomenėje, priskiriamos šios: Kinija (visos provincijos), Šiaurės Italijos regionas (Lombardijos, Veneto, Pjemonto ir Emilijos-Romanijos regionai), Honkongas, Iranas, […]
2020 18 vasario

Šiaulių TV reportažas apie Vaistų komiteto konferenciją

2020 22 sausio

2020 m. vasaris-burnos vėžio prevencijos mėnuo

2020-01-22 Šių metų vasario mėnesio 3 – 28 dienomis Šiaulių centro poliklinikos Odontologijos centre bus vykdoma tradicinė burnos vėžio prevencijos akcija, atliekama apžiūra. Esant poreikiui, […]
2019 12 lapkričio

Lapkričio 14-oji – Pasaulinė diabeto diena

2019-11-12 Vis daugiau suaugusiųjų žmonių serga lėtinėmis ligomis, kurios trikdo kasdienę veiklą, keičia įpročius, pažintines funkcijas, vietą visuomenėje, socialinį bendravimą, fizinę būklę. Cukrinis diabetas – […]
2019 21 spalio

Skiepai – efektyviausia priemonė apsaugoje nuo infekcinių susirgimų

2019-10-18 Vakcina yra laikoma saugiausia ir patikimiausia apsauga nuo gyvybei pavojingų užkrečiamųjų ligų (infekcijų). Taip apsaugomas ne tik kiekvienas žmogus, tačiau ir sukuriama saugi aplinka […]
2019 1 spalio

Spalio 10 d. – Pasaulinė Psichikos sveikatos diena 
rankos
SAM-Koronavirusas-ką daryti
Apsauga

KARŠTOJI LINIJA KARANTINO METU (8 41) 374 002

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status