Gauta gripo vakcina skirta rizikos grupės asmenims. Kviečiame registruotis skiepams paskambinus registratūros telefonu.


Sąskaita: LT 297300010002406298, Swedbank AB, paskirtis – COVID-19 parama


PATVIRTINTA

VšĮ Šiaulių centro poliklinikos

Direktoriaus

2020 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 50

Direktoriaus

2020 m. lapkričio 9. įsakymu Nr. 60

PLANINIŲ AMBULATORINIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ ATNAUJINIMO IR TEIKIMO VIEŠOJOJE ĮSTAIGOJE ŠIAULIŲ CENTRO POLIKLINIKOJE TVARKA

 1. Atsižvelgiant į infekcijų kontrolės principus, infrastruktūrą ir pacientų srautų valdymo

principus paslaugas teiksime pagal šiuos principus:

 1. Įvertinus infrastruktūrą:
  1. Įvertinus kabinetų skaičių, skirtų nuotolinėms ir tiesioginio kontakto su pacientu

  konsultacijoms bei kabinetų, skirtų invazinėms ir neinvazinėms procedūroms skaičių, numatytas maksimalus per dieną galimų priimti pacientų skaičius.

 1. Sudaromas kiekvieno kabineto konsultacijų grafikas, pacientai į visus kabinetus

registruojami poliklinikos informacinėje sistemoje;

 1. Kontaktinių konsultacijų priėmimui parengti du papildomi pacientų apžiūrų kabinetai.
  1. Tiesioginio  kontakto paslaugų teikimas vykdomas atsižvelgiant į naujai nustatomų

COVID-19 ligos atvejų skaičių.

 1. Patalpų valymo ir dezinfekavimo principai:
  1. kabinetai dezinfekuojami ir vėdinami po kiekvieno tiesioginio kontakto su pacientu.
  1. kontaktinės konsultacijos trukmė – ne ilgiau 20 min.;
  1. kabineto valymas ir dezinfekavimas – 15 min. (minimalus ekspozicijos laikas)
  1. kabineto vėdinimas – 20 min. (vykdomas kartu su valymu);
  1. kontaktinėms konsultacijos skirtuose kabinetuose pacientai registruojami kas 20-40 min.,

priklausomai nuo teikiamos konsultacijos specifikos.

 1. tuo pačiu metu neteikiamos jokios paslaugos greta esančiuose susisiekiančiuose

kabinetuose;

 1. reikalavimai invazinių tyrimų, intervencinių procedūrų laikui ir patalpų valymui po jų:
  1. tyrimai ir procedūros atliekamos visą įstaigos darbo laiką, vadovaujantis pacientų srautų suskirstymo principu;
  1. tyrimų ir procedūrų kabinetai valomi ir dezinfekuojami – 15 min. (minimalus

ekspozicijos laikas); kabineto vėdinimas 20 min. (vykdomas kartu su valymu);

     1.2.7.3. tyrimams, skiepams pacientais registruojami ne dažniau kaip kas 25 min.;

     1.2.7.4. intervencinėms procedūroms (chirurginėms, chirurginėms odontologinėms, endoskopinėms ir t.t.) – kas 40-60 min.;

     1.2.7.5. tuo pačiu metu neteikiamos jokios paslaugos greta esančiuose susisiekiančiuose kabinetuose.

 1. Po kontaktinės konsultacijos slaugytojai dezinfekuoja stalo, kėdės, durų ir kitus

nemedicininius paviršius bei medicininius prietaisus/priemones bei išvėdina kabinetą. Patalpų, paviršių valymas ir dezinfekcija atliekama vadovaujantis VšĮ Šiaulių centro poliklinikos (toliau – Poliklinika) skyrių higienos (dezinfekcijos) planais naudojant turimas dezinfekcijos medžiagas bei išlaikant dezinfekcinių medžiagų gamintojo nurodytą ekspoziciją.

 1. Vadovaujantis pagal infekcijų kontrolės reikalavimus nurodytus Lietuvos higienos

normoje HN 47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos apsaugos ministro 2012 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. V-946 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 47-1:2012 „ Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos higienos norma HN-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“). Kiekvieno kabineto ar kitos patalpos (ir juose esančių daiktų, įrenginių, paviršių) po kiekvieno paciento vizito dezinfekuoja ir išvėdina patalpas Poliklinikos darbuotojas. Kiekvienos darbo pamainos pabaigoje patalpų išvalymą ir dezinfekciją atlieka Poliklinikos darbuotojas.

 1. Nustatyti personalo, gydytojų rezidentų ir praktiką atliekančių studentų (toliau personalo) darbo principai:
  1. asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikia minimalus, būtinas paslaugai suteikti,

asmens sveikatos priežiūros specialistų skaičius;

 1. jeigu komandoje dirbantis asmens sveikatos specialistas dirba ir kitoje asmens

sveikatos priežiūros įstaigoje (toliau – ASPĮ), tad siekiant kryžminės taršos prevencijos, toks specialistas kiekvienoje ASPĮ, kurioje asmens sveikatos priežiūros paslaugas (toliau – ASPP) teikia tiesioginio kontakto su pacientu būdu, dirba suderintu darbo grafiku, užtikrinant kryžminės taršos prevenciją.

 1. personalas naudoja asmenines apsaugos priemones atsižvelgiant į saugumo lygius,

nurodytus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 7 d. sprendimu Nr. V-754 „Dėl asmeninės apsaugos priemonių naudojimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose pagal saugumo lygius“:

     1.3.3.1. personalas aprūpintas AAP ir privalo jas teisingai užsidėti, naudoti ir nusiimti, pagal

mokymuose numatytas rekomendacijas ir jų priminimus įstaigos intranete;

     1.3.3.2.  medicinines pirštines keisti po kiekvieno kontakto su pacientu, medicininę kaukę –

kai ji sudrėksta ar užsiteršia, bet ne rečiau kaip kas 4 val.

1.3.3.3. šeimos gydytojams, gydytojams specialistams, neatliekantiems manipuliacijų, slaugytojoms, pagalbiniam ir kitam personalui teikiant kontaktines paslaugas pacientams, kai paslaugos metu nesusidaro aerozoliai, išskyrus įtariamus ir patvirtintus COVID-19 atvejus, taikomas II saugumo lygis AAP;

1.3.3.4. personalui teikiančiam kontaktines konsultacijas pacientams, kai atliekamos aerozoliu generuojančios procedūros (endoskopinių procedūrų, odontologinių paslaugų metu ir t.t.), pacientams turėjusiems artimą sąlytį su COVID-19 atveju ir neturintiems kvėpavimo takų infekcijų simptomų, paslaugos atliekamos tuo atveju, kai negalima atlikti pacientų rūšiavimo procedūrų, taikomas III saugumo lygis AAP;

1.3.3.5. mobiliųjų punktų, karščiavimo klinikos komandos nariams-IV saugumo lygis AAP;

1.3.3.6. kitiems nenumatytiems atvejams (vertinti kaip infekuotą COVID-19), taikomas IV

saugumo lygis AAP, aprangos komplektas skubios pagalbos kabinete.

1.3.3.7. panaudotos AAP sudedamos į medicininių atliekų konteinerį su užrašu Infekuotos

atliekos.

 1. Nustatyti pacientų aptarnavimo ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo principai:

dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (kaukes, respiratorius). Jei pacientas ar poliklinikos lankytojas atvyksta be nosį ir burną dengiančios apsaugos priemonės, įstaigos darbuotojas paduoda asmeniui nosį ir burną dengiančią kaukę ir paaiškina jos dėvėjimo svarbą. Nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kuriems dėl savo sveikatos būklės nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių (veido kaukių, respiratorių ar kitų priemonių) dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei.

 1. tiesioginio kontakto konsultacijos poliklinikoje teikiamos: gydytojui paskyrus, ambulatorinės odontologinės paslaugos, pirmoji gydytojo specialisto konsultacija, šeimos gydytojo komandos nario konsultacija, kai pacientas kreipiasi dėl ūmaus sveikatos būklės pablogėjimo, kurio priežastis nežinoma arba dėl reikšmingo anksčiau nustatytos ligos ar sveikatos sutrikimo pablogėjimo.
  1. nuotolinė konsultacija teikiama šeimos gydytojo ar jo komandos nario, kai įtariama

užkrečiamoji liga ir paciento būklė leidžia jam suteikti paslaugą nuotoliniu būdu. Gydytojas

specialistas teikia nuotolinę konsultaciją vykdant ilgalaikį paciento, sergančio lėtinėmis ligomis, stebėjimą ar atliekant pakartotinę paciento konsultaciją to paties ambulatorinio gydymo ar tyrimo epizodo metu.

 1. nuotolinių konsultacijų metu priimami sprendimai dėl: vaistų ir medicinos pagalbos

priemonių išrašymo, elektroninių nedarbingumo pažymėjimų išdavimo ir tęsimo, šeimos gydytojo, gydytojo specialisto, slaugytojo kontaktinės konsultacijos ar tyrimų paskyrimo. Nuotolinės konsultacijos teikiamos pagal patvirtintą VšĮ Šiaulių centro poliklinikos Nuotolinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarką.

 1. psichikos sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos kontaktiniu ir nuotoliniu būdu, pasirenkamas labiausiai paciento interesus atitinkantis paslaugų teikimo būdas.
  1. Pacientų registracijos principai:
   1. pacientų registracijai pagerinti įrengtas autoatsakiklis. Registratorė kelių valandų bėgyje

susisiekia su pacientu ir atlieka paciento registraciją arba suteikia prašomą informaciją. Pacientai registruojami per skambučių centrą telefonu ir per išankstinę pacientų registracijos informacinę sistemą;

 1. Registravimas tiesioginio kontakto su pacientu konsultacijai:
  1. registratūros darbuotojas telefonu pacientą registruoja pirmajai šeimos gydytojo

konsultacijai dėl ūmaus sveikatos pablogėjimo, suderinęs su šeimos gydytoju paciento priėmimo laiką, gydytojo specialisto konsultacijai, kai išrašytas formos E027 ,,Siuntimas konsultacijai, tyrimams, gydymui“, odontologijos paslaugoms, psichikos sveikatos priežiūros paslaugoms, kai pacientas pageidauja kontaktinės konsultacijos.

 1. registraciją planiniams skiepams atlieka registratūros darbuotoja arba šeimos gydytojo

komandos narys;

 1. gydytojui nusprendus, kad būtina kontaktinė kito specialisto konsultacija parašomas

siuntimas forma E027 ir gydytojas pats registruoja pacientą arba informuoja pacientą, kad pacientas pats registruotųsi į norimą gydymo įstaigą nurodyto specialisto konsultacijai;

 1. šeimos gydytojas ar šeimos gydytojo komandos narys registruoja pacientą kontaktinei

konsultacijai;

 1. Registravimas nuotolinei paciento konsultacijai:
  1. registruoja pats šeimos gydytojas ar šeimos gydytojo komandos narys pakartotinai konsultacijai, kai pacientas buvo tiesioginio kontakto būdu konsultuotas dėl ūmaus sveikatos būklės pablogėjimo;
  1. registratorė registruoja pacientą šeimos gydytojo konsultacijai, kai pacientas įtaria,

kad susirgo užkrečiama liga, kai nėra ryškių nusiskundimų ir sveikatos būklė leidžia paslaugas teikti nuotoliniu būdu;

 1. registratorė registruoja antrinio lygio specialisto konsultacijai pacientą, sergantį lėtine liga, kuriam paskirtas ilgalaikis stebėjimas;
  1. pats specialistas arba registratorė registruoja pacientą pakartotinei konsultacijai, kai

pacientas buvo konsultuotas tiesioginio kontakto būdu arba kai reikia suteikti informacijos apie atliktus tyrimo ar intervencijų rezultatus;

 1. psichikos sveikatos centro registratorė arba psichikos sveikatos priežiūros komandos

narys registruoja pacientą nuotolinei psichikos sveikatos priežiūros specialisto konsultacijai, kai neprieštarauja pacientas.

1.6. Nustatyti pacientų srautų valdymo principai:

1.6.1. atskirti virusinės infekcijos simptomų turintys pacientai nuo šių simptomų neturinčių pacientų, prie Poliklinikos įėjimų matuojama temperatūra;

1.6.2. karščiuojantys 37,3° C ir daugiau pacientai į Poliklinikos patalpas įleidžiami per atskirą Karščiavimo klinikos įėjimą:

 • , įtarus COVID – 19 ligą (,,Pacientų izoliavimo tvarka“ HP Nr. 25, patvirtinta

vyriausiojo gydytojo 2013-09-02 įsakymu Nr. 39);

1.6.3. Planiniams skiepams pacientai atvyksta pro nekarščiuojantiems pacientams skirtą įėjimą

arba neįgaliųjų įėjimą. Paslaugos teikiamos skiepų kabinete, pagal išankstinės registracijos laiką.

1.6.4. Pagal išankstinės registracijos laiką profilaktiniams tikrinimas atvykstantys pacientais į polikliniką įeina pro nekarščiuojantiems pacientams skirtą įėjimą arba neįgaliųjų įėjimą ir į reikiamus kabinetus pakyla/nusileidžia dešiniąja laiptinės puse.

1.6.5. Nekarščiuojantys pacientai į poliklinikos patalpas patenka pro centrinį įstaigos įėjimą ir į reikiamus kabinetus pakyla/nusileidžia kairiąja laiptinės puse.

1.6.6. Odontologijos paslaugoms atvykstantys pacientai į įstaigą patenka pro atskirą Odontologijos centro įėjimą.

1.6.7. Personalas užtikrina, kad nesusidarytų fizinių pacientų laukimo eilių Poliklinikos viduje.

1.6.8. Poliklinikoje paslaugos pacientams teikiamos griežtai jiems paskirtu vizito laiku.

Į Polikliniką pacientas, vyresnis nei 6 metų amžiaus, (esant būtinybei – ne daugiau kaip vienas lydintis asmuo) įleidžiamas likus ne daugiau nei 10 min. iki paskirto vizito laiko. Laukdami patekimo į Polikliniką pacientai vienas nuo kito privalo laikytis saugaus 2 m. atstumo. Pacientai ir juos lydintys asmenys būdami poliklinikoje privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (kaukes, respiratorius), išskyrus atvejus, kai jų neįmanoma dėvėti dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikimo ypatumų šios paslaugos teikimo metu. Nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kuriems dėl savo sveikatos būklės nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių (veido kaukių, respiratorių ar kitų priemonių) dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei.

1.6.9. Poliklinikos viduje liftu vienu metu gali naudotis tik vienas pacientas (esant poreikiui

ne daugiau kaip vienas lydintis asmuo). Apie tai skelbiama informacija prie liftų.

1.6.10. Tiesioginio kontakto su pacientu Poliklinikoje tuo pačiu metu neteikiamos greta

esančiuose susisiekiančiuose kabinetuose;

1.6.11. Siekiama, kad kontaktinė paciento konsultacija ir paskirti tyrimai ir (ar) procedūros

būtų atlikti vieno vizito metu, išskyrus atvejus, kai to negalima atlikti dėl tyrimo ir (ar) procedūros specifikos.

1.6.12. Gydytojų konsultacinės komisijos (GKK) posėdžiai, esant poreikiui, vyksta 13.00 val. GKK kabinete, adresu Vytauto g. 101, Šiauliuose, pacientai įeina pro neįgaliųjų įėjimą.

2. Įstaigos vadovas užtikrina:

2.1. Per dieną galimą priimti maksimalaus pacientų skaičiaus stebėseną, vertinamą

epidemiologinę situaciją ir jai keičiantis, koreguoja maksimalų priimamų pacientų skaičių;

2.2. Duomenys apie per dieną Poliklinikoje priimtų pacientų skaičių kaupiami ir prireikus bus pateikiami Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai, Poliklinikos steigėjui ar Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos;

2.3. Kad pacientų priėmimas būtų vykdomas griežtai laikantis numatytos tvarkos;

2.4. Su paslaugų teikimo tvarka susipažinę ir savo parašu tai patvirtinę visi Poliklinikos

darbuotojai.

2.5. Atsižvelgiant į saugos lygius Poliklinikos personalas aprūpintas asmens apsaugos

priemonėmis.

2.6. Stabdo tiesioginio kontakto paslaugų teikimo planavimą padalinyje, kuriame nustatytas COVID-19 ligos protrūkis.

2.7. Užtikrina, kad tik tiesioginio kontakto su pacientu būdu būtų teikiamos paslaugos:

 • odontologijos;
 • vykdoma nėščiųjų, naujagimių sveikatos priežiūra;
 • vykdomas vaikų skiepijimas pagal Nacionalinę imunoprofilaktikos programą;
 • atliekami įsidarbinančių asmenų, siekiančių dirbti tokioje veiklos srityje, kurioje dirbant

patiriamas atitinkamas kenksmingų rizikos veiksnių poveikis, sveikatos patikrinimas;

 • vykdomos ligų prevencijos programos.

   2.8. Užtikrina personalo tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronavirusinės infekcijos) organizavimą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu, atsižvelgiant į savivaldybėje esančius žaliosios, geltonosios ir raudonosios zonos kriterijus.

2.9. Paslaugų teikimas Poliklinikoje gali būti ribojamas Šiaulių miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus sprendimu.

administracijos direktoriaus sprendimu.

Administracija


Daugiau informacijos apie koronavirusą skelbiama čia http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/koronavirusas

Apie mus

Šiaulių centro poliklinika – tai gerąsias šiauliečių sveikatos priežiūros tradicijas išsaugojusi bei profesionalias šiuolaikiškas medicinos paslaugas teikianti seniausioji Šiaulių poliklinika. Vokiečių rašytojas K. L. Biornė (Karl Ludwig Borne) teigė: „Egzistuoja tūkstantis ligų, bet sveikata tėra viena“. Atlikdami savo pagrindinę misiją, profesines žinias, patirtį, nuoširdumą bei paslaugumą esame pasirengę skirti Jums, savo pacientams – gydyti Jus ir mokyti saugoti savo sveikatą.

Siekdami tapti saugiu ir patikimu pacientams, Europos standartus atitinkančiu moderniu diagnostikos, gydymo ir profilaktikos centru Šiaurės Lietuvoje, vienu svarbiausių veiklos tikslų laikome kokybiškų, pacientų poreikius ir lūkesčius atitinkančių sveikatos priežiūros paslaugų teikimą diagnostikos, gydymo ir ligų prevencijos srityse.

KARŠTOJI LINIJA KARANTINO METU (8 41) 374 002


VšĮ Šiaulių centro poliklinika (Vytauto g. 101)

Informacija: (8 41) 523 869
Registratūra:
(8 41) 525 406, (8 41) 374 037,(8 41) 374 042
Vaikų:(8 41) 524 876, (8 41) 524 877
Registruotis gydytojo konsultacijai galima telefonu arba atvykus į poliklinikos registratūrą. Esant poreikiui, galimas prailgintas gydytojo konsultacijos laikas.
Darbo laikas: darbo dienomis 07.30—20.00 val.
Šeštadieniais 09.00—14.00 val.
Iškvietimai į namus registruojami: darbo dienomis 08.00—12.00 val.
Švenčių, poilsio dienomis būtinoji pagalba teikiama
Suaugusiesiems: Respublikinės Šiaulių ligoninės priėmimo skyrius, Kudirkos g. 99, tel. (8 41) 524 252.
Vaikams:
Moters ir vaiko klinika, Architektų g. 77, tel. (8 41) 523 028.
Odontologijos centras
(Vytauto g. 101)
Registratūra:
(8 41) 433 852, (8 41) 524 882, (8 41) 383 919
Darbo laikas:
darbo dienomis
07.30—20.00 val.
Šeštadieniais 09.00—14.00 val.
Iškvietimai į namus registruojami:
darbo dienomis 08.00—20.00 val.
Psichikos dienos stacionaras
(Varpo g. 9)
Informacija, registratūra:
(8 41) 524 874, (8 41) 525 419

Darbo laikas:
darbo dienomis
09.00—17.00 val.
Rėkyvos ambulatorija
(Energetikų g. 18)
Registratūra:
(8 41) 507 317
Darbo laikas:
darbo dienomis
07.30—17.00 val.

Iškvietimai į namus registruojami
darbo dienomis 08.00—12.00 val.
Gubernijos šeimos gydytojų kabinetas (Žemaitės g. 102)
Registratūra: (8 41) 545 047
Darbo laikas:
darbo dienomis
08.00—16.00 val.
Iškvietimai į namus registruojami
darbo dienomis 08.00—12.00 val.APDOVANOJIMAI MŪSŲ MEDIKAMS


Nuoširdžiai sveikiname poliklinikos bendruomenės vardu:

šeimos gydytoją, karščiavimo klinikos koordinatorę Kristiną Slonksnę, bendrosios praktikos slaugytoją, dirbančią mobiliame punkte ir karščiavimo klinikoje Aušrą Petkienę, bendruomenės slaugytoją, mobilaus punkto koordinatorių Gražvydą Jocą, ypatingai pasižymėjusius ekstremalios situacijos ir karantino metu su garbingu apdovanojimu „Už reikšmingą indėlį Lietuvos žmonių sveikatai“Stiprybės, susiklausymo ir vienybės linkėdami

Administracija

2020 17 lapkričio

VšĮ Šiaulių centro kolektyvas nuoširdžiai dėkoja UAB „Fabula ir partneriai“ už dovanas

2020 24 balandžio

Dėkojame už Jūsų Gerumą

         VšĮ Šiaulių centro poliklinikos kolektyvo vardu nuoširdžiai dėkojame už taip reikalingą paramą visiems, kurie liko neabejingi tokiu sunkiu ir mums, ir Jums metu. Apie […]
2020 6 balandžio

Šiauliuose pradeda veikti karščiavimo klinika

2020-04-06 Nuo šiandien Šiauliuose pradeda veikti karščiavimo klinika. Į ją bus siunčiami viršutinių kvėpavimo takių infekcijos simptomų turintys, grupę nustatytų požymių atitinkantys pacientai, kuriems bus […]
2020 2 balandžio

Šiaulių centro poliklinikos kolektyvas nuoširdžiai dėkoja RIMI LIETUVA už dovanas.

2020 18 kovo

Apsauginio kostiumo apsirengimas

2020 3 kovo

INFORMACIJA GYVENTOJAMS DĖL VEIKSMŲ EKSTREMALIOS SITUACIJOS METU

2020-03-03 Šiuo metu teritorijoms, kur vyksta COVID-19 plitimas visuomenėje, priskiriamos šios: Kinija (visos provincijos), Šiaurės Italijos regionas (Lombardijos, Veneto, Pjemonto ir Emilijos-Romanijos regionai), Honkongas, Iranas, […]
2020 18 vasario

Šiaulių TV reportažas apie Vaistų komiteto konferenciją

2020 22 sausio

2020 m. vasaris-burnos vėžio prevencijos mėnuo

2020-01-22 Šių metų vasario mėnesio 3 – 28 dienomis Šiaulių centro poliklinikos Odontologijos centre bus vykdoma tradicinė burnos vėžio prevencijos akcija, atliekama apžiūra. Esant poreikiui, […]
2019 12 lapkričio

Lapkričio 14-oji – Pasaulinė diabeto diena

2019-11-12 Vis daugiau suaugusiųjų žmonių serga lėtinėmis ligomis, kurios trikdo kasdienę veiklą, keičia įpročius, pažintines funkcijas, vietą visuomenėje, socialinį bendravimą, fizinę būklę. Cukrinis diabetas – […]
2019 21 spalio

Skiepai – efektyviausia priemonė apsaugoje nuo infekcinių susirgimų

2019-10-18 Vakcina yra laikoma saugiausia ir patikimiausia apsauga nuo gyvybei pavojingų užkrečiamųjų ligų (infekcijų). Taip apsaugomas ne tik kiekvienas žmogus, tačiau ir sukuriama saugi aplinka […]


 
rankos
SAM-Koronavirusas-ką daryti
Apsauga

Gerbiami pacientai,

Registratorės sulaukia daug Jūsų telefoninių skambučių, atsiprašome, kad ne visada galime iš karto atsiliepti. Jūsų patogumui registratūros skambučių centrą papildėme autoatsakikliu.  Prašome kantrybės ir išklausykite telefonu Jums teikiamą informaciją.

Autoatsakiklyje registruojamas Jūsų telefono numeris ir registratorė Jums perskambins.

Primename registratūros telefonų numerius:

(8-41) 52 54 06; (8-41) 37 40 37; (8-41) 37 40 42; (8-41) 52 48 76; (8-41) 52 38 69

Odontologijos centro: (8-41) 52 48 82; (8-41) 43 38 52; (8-41) 38 39 19

Psichikos sveikatos centro: (8-41) 52 54 19

Ačiū už supratimą ir geranorišką bendradarbiavimą.

Administracija

Pacientų dėmesiui! Dentalinė rentgenografija atliekama, tik iš anksto užsiregistravus. Registruotis galite tel.: 8 (41) 383 924

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status