PATVIRTINTA

VšĮ Šiaulių centro poliklinikos

direktoriaus 2023 m. rugpjūčio 18 d.

įsakymu Nr. 53

 

MOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMOKĖJIMO TVARKA

 1. Vadovaujantis LR SAM 1999 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 357 „Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“, VšĮ Šiaulių centro poliklinika (toliau – Poliklinika) turi teisę teikti mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas (toliau – mokamos paslaugos), už kurias jų gavėjai turi sumokėti.
 2. Mokamoms paslaugoms, teikiamoms VšĮ Šiaulių centro poliklinikoje, priskiriamos paslaugos, kurių išlaidos nekompensuojamos iš:
  1. valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšų;
  2. privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšų;
  3. valstybės, savivaldybių, įmonių ir kitų organizacijų sveikatos fondų bei lėšų, skirtų sveikatos programoms finansuoti.
 3. Už mokamas paslaugas moka pacientai arba kiti fiziniai ar juridiniai asmenys (darbdaviai, papildomojo (savanoriškojo) sveikatos draudimo paslaugas teikiančios įstaigos ar kt.).
 4. Draudžiamiesiems, kurie nėra apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu, Poliklinikoje suteiktos paslaugos, išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugas ir būtinas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurių nesuteikus paciento sveikatos būklė galėtų pablogėti tiek, kad jam prireiktų skubiosios medicinos pagalbos paslaugų (toliau – būtinosios paslaugos), yra mokamos.
 5. Už Poliklinikos teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, jei jos neatitinka būtinosios medicinos pagalbos kriterijų, apdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu, taip pat už Poliklinikos teikiamas būtinąsias paslaugas draudžiamieji, kurie nėra apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu, ir Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 47 straipsnio 2 dalies 5 ir 6 punktuose nurodyti asmenys moka šiais atvejais:
  1. pacientas, neturėdamas Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojo siuntimo (jei teisės aktuose nėra numatyta papildomų sąlygų), savo iniciatyva kreipiasi dėl ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos (konsultacijos, procedūros, tyrimo ir pan.) suteikimo.
  2. pacientas, teikiant jam iš PSDF biudžeto lėšų apmokamas paslaugas ir leidus gydančiajam gydytojui, pageidauja gauti papildomas, t. y. pagrindinei ligai diagnozuoti ar gydyti nebūtinas paslaugas, medžiagas, tyrimus, medikamentus, medicinos pagalbos priemones, procedūras;
  3. pacientas pasirenka brangiau kainuojančias asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Prie brangiau kainuojančių asmens sveikatos priežiūros paslaugų priskiriami atvejai, kai pacientas savo iniciatyva, leidus gydančiam gydytojui, pasirenka brangiau kainuojančias paslaugas, medžiagas, tyrimus, vaistus, medicinos pagalbos priemones, procedūras. Šiuo atveju pacientas apmoka pasirinktų paslaugų, medžiagų, tyrimų, vaistų, medicinos pagalbos priemonių, procedūrų kainų ir nemokamų paslaugų, medžiagų, tyrimų, vaistų, medicinos pagalbos priemonių, procedūrų kainų skirtumą.
 6. Šiaulių centro poliklinikoje teikiant odontologinės priežiūros paslaugas, apdraustieji (išskyrus vaikus ir asmenis, besimokančius dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose, kol jiems sukanka 24 metai, ir socialiai remtinus asmenis, kai jie pateikia atitinkamą savivaldybės, kurios teritorijoje gyvena, socialinės paramos skyriaus pažymą) moka už vaistus, odontologines ir kitas medžiagas, sunaudotas odontologinės priežiūros paslaugų teikimui, vienkartines priemones, atsižvelgiant į sunaudotų medžiagų, priemonių kiekį ir jų įsigijimo kainas.
 7. Suteiktos mokamos paslaugos, Šiaulių centro poliklinikoje apmokamos vadovaujantis LR SAM 1996 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 178 patvirtintu Asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kainynu Nr. 11-96-2 (su pakeitimais ir papildymais).
 8. Prieš Poliklinikoje teikiant pacientui paslaugą, už kurią jis turi mokėti, medicinos personalas:
  1. pasirašytinai pacientą (arba jo atstovą) informuoja apie paciento teisę ir galimybes konkrečią paslaugą gauti įstaigoje nemokamai, išskyrus atvejus, kai paslaugos yra įtrauktos į Mokamų paslaugų sąrašą;
  2. užtikrina, kad pacientas mokamos paslaugos pasirinkimą medicinos dokumentuose patvirtintų parašu;
  3. prieš teikiant pacientui brangiau kainuojančias paslaugas, skiriant brangiau kainuojančius vaistus, medicinos pagalbos priemones, medžiagas ar procedūras, jį pasirašytinai supažindina su nemokamų paslaugų, vaistų, medicinos pagalbos priemonių, medžiagų, procedūrų ir brangiau kainuojančių paslaugų, vaistų, medicinos pagalbos priemonių, medžiagų, procedūrų skirtumais (kaina, kiekis, pranašumas ir pan.) ir užtikrina, kad pacientas savo pasirinkimą medicinos dokumentuose patvirtintų raštu.
  4. medicinos dokumentuose turi būti įdėtinis lapas (Priedai Nr.1, Nr. 2, Nr. 3) su apmokėtų paslaugų sąrašu, kuriame nurodoma:
   1. paciento patvirtintas parašu sutikimas dėl mokamų paslaugų teikimo;
   2. suteiktos mokamos paslaugos pavadinimas;
   3. paslaugos apmokėjimo faktą patvirtinančio dokumento numeris ir data.
  5. Jeigu pacientui teikiama nuotolinė konsultacija telefonu  ir jos metu, gydytojo paskyrimu (esant poreikiui) ir/arba pačiam pacientui pageidaujant, skiriamos mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos (pvz.: laboratoriniai tyrimai, kurie nėra kompensuojami PSDF biudžeto lėšomis), šeimos gydytojas ir/ar šeimos gydytojo komandos narys ir/ar gydytojas specialistas, telefonu supažindina pacientą su mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarka, ir atlieka įrašą (popierinėje arba elektroninėje) asmens sveikatos istorijoje, kad pacientas supažindintas ir sutinka su mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarka.
 9. Teikiant mokamas paslaugas, medicinos darbuotojai įveda informaciją apie suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas į Privalomojo sveikatos draudimo informacinę sistemą.
 10. Šiaulių centro poliklinikoje teikiamos papildomos mokamos paslaugos, Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro patvirtintomis bazinėmis kainomis:
  1. paslaugos, Sveikatos apsaugos ministro įsakymuose, nurodytos kaip mokamos (pvz.: už prirašymo dokumentų tvarkymą ir medicinos dokumentų persiuntimą pasirinktai įstaigai);
  2. skiepai, neįtraukti į profilaktinių skiepijimų kalendorių;
  3. laboratoriniai tyrimus, kurie neįeina į šeimos gydytojo/komandoje dirbančio gydytojo ar gydytojo specialisto normą ir/ar skiriami pacientui pageidaujant;
  4. pacientai, kurie savo iniciatyva, pasirenka specialistų konsultacijas, papildomus diagnostinius ar tyrimo metodus;
  5. pagal asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sutartis;
  6. sveikatos tikrinimą vykstant į užsienį;
  7. norintiems įsigyti civilinį ginklą;
  8. profilaktiniai sveikatos tikrinimai;
  9. norintiems įsigyti vairuotojo pažymėjimą.
 11. Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų mokėjimo tvarka:
  1. pinigai už mokamas paslaugas mokami poliklinikos savitarnos kasoje (registratūroje, I a.) ir/ar odontologijos centro registratūroje esančioje kasoje (I a.), (Varpo g. kasoje ir Rėkyvos ambulatorijos kasoje) pagal pateiktus gydytojo siuntimus ir kainyne nustatytus paslaugų įkainius.
  2. Kasoje (ir/ar savitarnos kasoje) išduodamas kasos apmokėjimo kvitas, pacientui pageidaujant – buhalterijoje ir/arba kasose (išskyrus savitarnos kasą) išrašoma sąskaita-faktūra.
  3. pacientui pateikus apmokėjimo kvitą personalas atlieka numatytą paslaugą.
  4. lėšos gautos už mokamas paslaugas apskaitomos vadovaujantis kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo ir įforminimo tvarka.
  5. pajamos gautos už mokamas paslaugas apskaitomos Poliklinikos einamosiose sąskaitose, už apskaitą atsakingas vyriausiasis finansininkas.
  6. už nesuteiktą paslaugą, pagal rašytinį paciento prašymą, pinigai grąžinami buhalterijos kasoje arba, pacientui pageidaujant, bankiniu pavedimu.
 12. Mokamos paslaugos, suteiktos nesilaikant šioje tvarkoje nustatytų reikalavimų, yra laikomos neteisėtai apmokėtomis, todėl už jas gautos lėšos privalo būti grąžinamos jas sumokėjusiam asmeniui.
 13. Informacija apie mokamas paslaugas skelbiama įstaigos tinklalapyje www.siauliupoliklinika.lt, skelbimų lentoje prie registratūros, buhalterijoje, kasoje.

 

 

______________________

 

 

 

VŠĮ ŠIAULIŲ CENTRO POLIKLNIKOJE NEMOKAMAI TEIKIAMOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 49 straipsnio 5 dalimi, valstybės laiduojama (nemokama) asmens sveikatos priežiūra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaigose teikiama nemokamai, už šios priežiūros paslaugas iš paciento negali būti reikalaujama papildomo mokesčio. Jei pacientai, turintys teisę į nemokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, savo iniciatyva pasirenka brangiau kainuojančias paslaugas, medžiagas, procedūras, tai šių paslaugų, medžiagų, procedūrų faktinių kainų ir nemokamų paslaugų, medžiagų, procedūrų bazinių kainų skirtumą jie apmoka patys Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka. Jei pacientai, turintys teisę į nemokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, savo iniciatyva pasirenka papildomas paslaugas ar procedūras, šių paslaugų ar procedūrų kainą jie apmoka patys.

Vadovaujantis sutartimi su Valstybine ligonių kasa, VšĮ Šiaulių centro poliklinika, asmenims, apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu ir pasirinkusiems/prisirašiusiems pas VšĮ Šiaulių centro poliklinikoje  dirbantį gydytoją (šeimos gydytoją ar vidaus ligų gydytoją, vaikų ligų gydytoją) ir/ar psichikos sveikatos centrą (psichikos sveikatos priežiūros paslaugos gali būti teikiamos ir kitoje PASPĮ), daugeliu atvejų pirminės ambulatorinės, reabilitacijos paslaugos, reikiami tyrimai ir konsultacijos teikiami nemokamai, o taip pat antrinės ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugos (turintiems šeimos gydytojo siuntimą). Už šias paslaugas sumoka ligonių kasos Privalomuoju sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis.

Būtinoji medicinos pagalba teikiama visiems pacientams, nepriklausomai ar jie apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu ir ar pacientas prisirašęs poliklinikoje. Kreipiantis į asmens sveikatos priežiūros įstaigą dėl skubiosios medicinos pagalbos gydytojo siuntimas nereikalingas.

Nemokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, išskyrus būtinąją medicinos pagalbą, teikiamos tik patikrinus, ar asmuo yra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu. 

Pasitikrinti, ar esate apdraustas, galite Valstybinės ligonių kasos interneto svetainėje https://dpsdr.vlk.lt/PublicSearch.aspx

PSDF lėšomis apmokamos paslaugos: https://ligoniukasa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/gyventojams-1/gydymo-ir-sveikatos-prieziuros-paslaugos

Asmens sveikatos priežiūros paslaugų nomenklatūra

RINKITĖS SAUGIAS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGAS PATIKIMOSE ĮSTAIGOSE

Šiaulių miesto savivaldybės administracija informuoja, jog pastaruoju metu Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) gauna nemažai pranešimų apie galimai neteisėtai teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Reaguodami į pranešimus, Akreditavimo tarnybos specialistai atliko neplanines asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės kontroles įvairiuose miestuose bei nustatė rimtus asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo pažeidimus, pvz.:

• asmens sveikatos priežiūros paslaugos yra teikiamos ne asmens sveikatos priežiūros įstaigoje (įstaiga nėra gavusi Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijos);

• teikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kurios neįrašytos į Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją, nors teisėtam jų teikimui yra būtina gauti licenciją;

• asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikia asmenys, neturintys tam teisės;

• ligų diagnostikai, sveikatos sutrikimams nustatyti, žmogaus organizmo būklės tyrimams atlikti yra naudojami įvairūs neaiškios paskirties aparatai, kurie Lietuvoje neregistruoti kaip medicinos prietaisai, ir jais atliktų tyrimų rezultatų patikimumas nėra įrodytas klinikiniais tyrimais.

Primename, kad asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas yra licencijuojama veikla, todėl norint teikti šias paslaugas yra būtina gauti Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją tam tikrai asmens sveikatos priežiūros paslaugų rūšiai teikti.

Nustačius, kad asmuo neteisėtai teikia tam tikras asmens sveikatos priežiūros paslaugas, konstatuojamas Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sąlygas, pažeidimas, todėl asmuo yra traukiamas administracinėn atsakomybėn, surašant administracinio teisės pažeidimo protokolą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 433 straipsniu – neteisėtas vertimasis sveikatinimo veikla, nesilaikant įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytos tvarkos, užtraukia baudą nuo 579 iki 1158 eurų.

Akreditavimo tarnyba atkreipia visuomenės dėmesį, kad tokios nekvalifikuotų specialistų teikiamos paslaugos gali sukelti neigiamas pasekmes. Žmonės, kreipdamiesi į licencijų neturinčius asmenis bei įstaigas, rizikuoja ne tik prarasti pinigus už jiems suteiktas paslaugas, bet ir savo sveikata, nes neteisingai diagnozuota liga, netinkamai paskirtas gydymas yra bene dažniausios priežastys, dėl kurių gali atsirasti neigiamų pasekmių. Lietuvoje diagnozuoti bei gydyti ligas gali tik atitinkamą licenciją turintys gydytojai, tik licenciją turinčioje sveikatos priežiūros įstaigoje.

Primename, kad Akreditavimo tarnybos internetinėje svetainėje http://www.vaspvt.gov.lt yra nuolat atnaujinama, viešai skelbiama ir visiems prieinama informacija apie sveikatos priežiūros įstaigų ir sveikatos priežiūros specialistų licencijas, taigi kviečiame pacientus, aktyviai naudotis šia informacija.

Jei pastebėtumėte, kad tam tikri asmenys neteisėtai teikia sveikatos priežiūros paslaugas, apie tai prašome pranešti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Sveikatos skyriui tel. (8 41) 59 62 20 arba el. paštu sveikata@siauliai.lt, nurodant, kokie asmenys, kokioje įstaigoje ir kada teikia ar teiks sveikatos priežiūros paslaugas.

Šiaulių centro poliklinika – didžiausia miesto poliklinika, teikianti pirminio lygio, konsultacijų ir diagnostikos, slaugos bei psichikos sveikatos priežiūros paslaugas, vykdanti prevencines programas bei visuomenės sveikatos programas, rengianti mokymus, atliekanti profilaktinius sveikatos tikrinimus.

Poliklinikoje bei keturiuose jos padaliniuose kasdien apsilanko beveik 2 tūkst. pacientų, kuriems paslaugas teikia daugiau kaip 100 įvairių specialybių gydytojų – šeimos medicinos, vidaus bei vaikų ligų, bendrosios bei burnos chirurgijos, akušerijos-ginekologijos, odontologijos, ortodontijos, pulmonologijos, oftalmologijos, neurologijos, radiologijos, endoskopijos bei echoskopijos, psichiatrijos ir kt., bei apie 200 kitų specialistų: slaugos, higienos, odontologijos, kineziterapijos, psichologijos, socialinės priežiūros ir kt.

Siekdama patenkinti didėjančius poreikius, įstaiga nuolat plečia teikiamų paslaugų spektrą. Poliklinikoje įkurta Profilaktinių sveikatos tikrinimų tarnyba atlieka privalomuosius profilaktinius sveikatos tikrinimus įvairių sričių darbuotojams, siūlo darbdaviams kompleksinį visų įmonės darbuotojų sveikatos patikrinimą kolektyvui palankiu laiku. Gydytojų specialistų komisija atlieka vidaus tarnybos sistemos pareigūnų privalomuosius sveikatos tikrinimus.

Reikšmingą veiklos sritį sudaro visuomenės sveikatos programos ir mokymai. Jų tikslas – formuoti sveiką gyvenseną, įvairiapusiškai padėti spręsti kylančias problemas.

Poliklinikoje veikia Motinystės mokykla būsimiesiems tėvams, Ankstyvosios vaiko raidos priežiūros mokykla, kurioje tėvai supažindinami su vaiko vystymosi etapais, mokomi sveiko vaiko auginimo pagrindų. Čia įgytos žinios padeda tėvams lengviau pastebėti vaikų vystymosi problemas ir greičiau kreiptis pagalbos į poliklinikoje beveik du dešimtmečius veikiančios Ankstyvosios reabilitacijos tarnybos specialistus.

Plečiant gyventojams teikiamų paslaugų spektrą, poliklinikoje buvo įkurtas modernus diabetinės pėdos kabinetas.

Rengiami individualūs mokymai apie alkoholio ir narkotinių bei psichotropinių medžiagų žalą žmogaus sveikatai, galimas jų vartojimo pasekmes, įtaką eismo saugumui. Mokymai skirti ir asmenims, praradusiems teisę vairuoti dėl neblaivumo, apsvaigimo nuo narkotinių bei psichotropinių medžiagų.

Siekdama pagelbėti savo pacientams, ypač vyresniojo amžiaus, pasinaudoti fizinės medicinos ir reabilitacijos paslaugomis, įstaiga rado galimybių įrengti patalpas, nupirkti reikalingos šiuolaikiškos įrangos, todėl dabar pacientai čia pat, poliklinikoje, gali pasinaudoti masažo, elektroterapijos, kineziterapijos paslaugomis. Tai – labai didelė pagalba ir senyvo amžiaus, ir sunkiomis ligomis sergantiems, ir dirbantiems bei nuolat skubantiems pacientams. Jie čia pat, poliklinikoje, gali apsilankyti ne tik pas savo gydytoją, bet ir pasinaudoti jiems skirtomis reabilitacijos paslaugomis.

Odontologijos centras – didžiausia Šiaulių regione specializuota įstaiga, kurioje galima gauti visą reikalingą pagalbą. Centre veikia šiuolaikiška įranga, teikiamos protezavimo, pirminio bei antrinio lygio paslaugos vaikams ir suaugusiesiems. Renovuotame odontologinių radiologinių tyrimų kabinete atliekamos dantų ir žandikaulių radiogramos, ortopantomogramos, telerentgenogramos. Įdiegta skaitmeninė rentgeno vaizdų perdavimo sistema, dantų rentgenogramų spausdinimas ant fotopopieriaus. Įdiegtos odontologijos praktikos naujovės: estetinis plombavimas, dantų atstatymas naudojant stiklo pluošto kaiščius ir tvirtinimo juostas. Taikomas kompleksinis vaikų dantų traumų gydymas, atstatant netektus dantis laikinais protezais, implantais. Taikomos vaikų dantų ėduonies profilaktikos priemonės.

Dantys protezuojami metalo keramika, termoplastiniais išimamais dantų protezais, dantų laboratorijoje gaminami išimami ortodontiniai aparatai. Yra galimybė su kitomis dantų technologijos laboratorijomis konsultuotis nuotoliniu audiovizualiniu būdu.

Teikiamos paslaugos

• Šeimos medicinos

Šeimos gydytojo:

vidaus ligų gydytojo

vaikų ligų gydytojo

chirurgo konsultacijos

ginekologo konsultacijos

• Gydytojų specialistų konsultacijos:

neurologo

pulmonologo

okulisto

endokrinologo

• Rentgenografija

• Skydliaukės ir pilvo organų echoskopija

• Stemplės, skrandžio, dvylikapirštės žarnos endoskopija

• Paauglių akušerio-ginekologo konsultacijos

• Psichikos sveikatos centre – psichiatro ir psichologo konsultacijos

• Psichikos (psichiatrijos) dienos stacionaro paslaugos

• Diabeto mokyklėlė ir diabetinės pėdos kabinetas

• Vaikų vystymosi sutrikimų intensyvioji reabilitacija (ankstyvoji korekcija)

• Fizinė medicina ir reabilitacija

• Imunologija (skiepai)

• Diagnostiniai, laboratoriniai tyrimai

• Kitos paslaugos

Asmenims, apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu arba valstybės lėšomis, paslaugos teikiamos NEMOKAMAI.

Socialiai nedrausti asmenys už paslaugas moka pagal Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus įkainius (kainynas kasoje, I aukštas).

Būtinoji medicinos pagalba teikiama nemokamai visiems asmenims.

Lietuvoje šeimos gydytojo specialybė buvo įvesta remiantis kitų šalių patirtimi – kaip patarėjo, koordinatoriaus, padedančio orientuotis sveikatos sistemoje, konsultuojančio elementariais sveikatos klausimais, stebinčio lėtinių ligų eigą, prireikus nukreipiančio pas reikalingą specialistą.

Šeimos gydytojas, turintis šiam darbui licenciją, rūpinasi prie pirminių sveikatos priežiūros įstaigų (poliklinikų, ambulatorijų, šeimos gydytojų centrų) prisirašiusių gyventojų sveikata – ne tik gydymu, bet ir sveikatos išsaugojimu bei gerinimu, ligų profilaktika. Siekiama, kad visa šeima lankytųsi pas tą patį gydytoją.

Pacientas pirmiausia kreipiasi į šeimos (bendrosios praktikos) gydytoją, kuris sprendžia, kokia pagalba reikalinga.

Šeimos gydytojas privalo žinoti jo kompetencijai priskirtų ligų ir būklių pagrindinius požymius, galimas komplikacijas, profilaktikos priemones. Jis turi išmanyti dažniausiai vartojamų vaistų skyrimo indikacijas, galimą vaistų šalutinį poveikį. Šeimos gydytojas sprendžia, kada siųsti pacientą pas specialistą.

Už šeimos gydytojo paslaugas moka ligonių kasos, atsižvelgdamos į prisirašiusių gyventojų skaičių ir amžiaus grupes (iki 5 m., 5–15 m., 16–64 m. bei 65 m. ir vyresni). Už kaimo gyventojo sveikatos priežiūrą mokama daugiau.

Pastaraisiais metais daugėja privačių pirminės asmens sveikatos priežiūros (PASP) įstaigų, kuriose dirba vienas arba keli šeimos gydytojai. Jei tokia įstaiga yra sudariusi sutartį su ligonių kasa, už bendrosios praktikos gydytojo paslaugas mokėti nereikia.

Teisės aktais nustatyta, kad kiekvienas asmuo gali laisvai pasirinkti arčiausiai jo gyvenamosios vietos esančią arba jam patogiau pasiekiamą pirminės sveikatos priežiūros įstaigą bei šeimos gydytoją (arba vidaus ligų). Prie įstaigos prisirašoma gyventojui pateikus nustatytos formos prašymą. Prašymas rašomas ir tuo atveju, jei toje pačioje įstaigoje norima pasirinkti kitą šeimos gydytoją.

Prisirašius prie PASP įstaigos, nemokamai ją pakeisti galima ne anksčiau kaip po šešių mėnesių. Norint pakeisti gydytoją nepraėjus 6 mėnesiams, reikia mokėti. Šis apribojimas netaikomas asmenims, atvykusiems mokytis į stacionarinę mokymosi įstaigą arba po mokslų grįžusiems į nuolatinę gyvenamąją vietą.

Kviečiame pasirinkti gydytoją VšĮ Šiaulių centro poliklinikoje.

Daugiau informacijos https://siauliupoliklinika.lt/prisirasymas-poliklinikoje/.

Paskirtis – užtikrinti ankstyvą vaikų raidos sutrikimų išaiškinimą, teikti ankstyvą ir efektyvią kompleksinę pagalbą vaikams, jų tėvams / globėjams.

Pagalba teikiama dėl:

• raidos problemų

judėjimo, kalbos ir bendravimo, klausos sutrikimų, raidos sulėtėjimo ar atsilikimo, maitinimo sutrikimų;

• elgesio sutrikimų

neklusnumo, hiperaktyvumo, dirglumo, agresyvumo, sunkaus atsiskyrimo nuo tėvų;

• emocinių problemų, miego sutrikimų

Vaikai priimami su šeimos, vaikų ligų gydytojo, vaikų neurologo ar vaikų chirurgo siuntimu.

Tarnybos specialistų komanda

Raidos pediatras

• Pirminė apžiūra

• Vaiko psichomotorinės raidos ir elgesio tyrimas

• Šeimos lūkesčiai, poreikiai

• Raidos ir elgesio sutrikimų prevencija

• Atstovavimas vaiko interesams ir jo saugumui

• Individualių ankstyvosios reabilitacijos programų sudarymas

Logoterapeutas-specialusis pedagogas (surdopedagogas)

• Prieškalbinių ir kalbos įgūdžių tyrimas, lavinimas

• Maitinimo terapija

• Grupiniai logopediniai užsiėmimai

• Sutrikusios klausos vaikų mokymas kalbėti

Socialinis darbuotojas

• Psichosocialinės šeimos būklės tyrimas

• Šeimos konsultavimas, informavimas, tarpininkavimas

• Atstovavimas klientui

• Individualus darbas su klientu

• Darbas su klientų grupėmis

• Vizitai į namus ir ugdymo įstaigas

Kineziterapeutas

• Judesių raidos tyrimas

• Padėties terapija

• Gydomoji mankšta

• Masažas

• Kompensacinės technikos taikymas

Psichologas

• Raidos, elgesio, motinos ir vaiko santykių klinikinis stebėjimas

• Šeimos parama

• Tėvų grupės

• Žaidimų terapija

• Elgesio korekcija

• Psichologo konsultacijos

Registracija tel.: (8 41) 524 869

Paskaitų bei praktinių užsiėmimų Ankstyvosios vaiko raidos priežiūros mokykloje metu tėvai sužino ir apie galimus vaiko vystymosi sutrikimus bei numatomas priemones jiems koreguoti. Tai žinodami, tėvai patys gali nustatyti, kad jau laikas kreiptis pagalbos į specialistus – jau 17-us metus poliklinikoje veikiančią Ankstyvosios reabilitacijos tarnybą. „Turėdami didžiulės patirties ir bendradarbiaudami su tėvais, tarnybos darbuotojai efektyviai sprendžia iškilusias problemas. Tai ne medicininė, bet kompleksinė pagalba vaikams,“ – teigia S. Norkuvienė. Pasak vaikų gydytojos, įvairių sričių specialistai drauge numato pagalbos ir korekcijos priemones. Tarnyboje dirbančių gydytojų komanda nesikeitė visus 15 metų, todėl tarpusavio supratimas, bendradarbiavimas leidžia suteikti greitą ir efektyvią pagalbą mažyliams.

Ankstyvosios reabilitacijos tarnyboje vyksta individualūs tėvų ir vaiko užsiėmimai, kuriuose sprendžiamos problemos mokant tėvelius, kaip padėti savo vaikui sparčiau augti. Specialistai dirba su įvairaus pobūdžio problemomis (judesių, raumenų tonuso sutrikimai, cerebrinis paralyžius, klausos ar kalbos sutrikimai).

Pasak gydytojos S. Norkuvienės, didėjantis mažųjų pacientų skaičius šioje tarnyboje buvo svarbus argumentas, paskatinęs kurti ankstyvosios vaiko raidos priežiūros mokyklą, padedančią tėvams išvengti problemų auginant mažylį. Ankstyvosios vaiko raidos priežiūros mokykla – tai galimybė tobulinti vaiko auginimo žinias, padėti kūdikiui greičiau ir lengviau tobulėti. „Mokykloje ne tik mokoma pažinti vaiką, bet drauge gerinamas jaunųjų tėvelių ir mažylio dvasinis ryšys. Tik gerai suprasdami savo vaiko norus, galime užtikrinti jam sveiką ir laimingą gyvenimą“, – įsitikinusi mokyklos vadovė S. Norkuvienė.

Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyrius

Siekdama pagelbėti savo pacientams, ypač vyresniojo amžiaus, pasinaudoti fizinės medicinos ir reabilitacijos paslaugomis, įstaiga rado galimybių įrengti patalpas, nupirkti reikalingos šiuolaikiškos įrangos, todėl dabar pacientai čia pat, poliklinikoje, gali pasinaudoti masažo, elektroterapijos, kineziterapijos paslaugomis. Tai – labai didelė pagalba ir senyvo amžiaus, ir sunkiomis ligomis sergantiems, ir dirbantiems bei nuolat skubantiems pacientams. Jie čia pat, poliklinikoje, gali apsilankyti ne tik pas savo gydytoją, bet ir pasinaudoti jiems skirtomis reabilitacijos paslaugomis.

Reabilitacija laikoma labai svarbiu daugelio ligų gydymo etapu. Ji padeda pacientui grįžti į visavertį fizinį, emocinį bei socialinį gyvenimą, atkurti organizmo jėgas po ligos. Tinkamai paskirta ir atliekama reabilitacija padeda ne tik geriau jaustis – ji kartais efektyvesnė ir už medikamentus. Šiaulių centro poliklinikos Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriaus tikslas – konsultuoti pacientus bei suteikti reabilitacijos paslaugas sveikstantiems po įvairių ligų, turintiems fizinę negalią, siekiant jų savarankiškumo bei geresnės gyvenimo kokybės.

Medicininė reabilitacija – tai kompleksinis reabilitacijos priemonių (kineziterapijos, ergoterapijos, logoterapijos, fizioterapijos, ortopedinių ir techninės pagalbos priemonių, psichologinės pagalbos, pacientų ir jų artimųjų mokymo ir kt.) taikymas, siekiant atkurti sutrikusias paciento biopsichosocialines funkcijas arba, esant negrįžtamiems organizmo pakitimams, jas kompensuoti ar palaikyti pasiektą paciento biopsichosocialinio funkcinio pajėgumo lygį.

Pagrindinė reabilitacijos grandis – kineziterapija, tai yra gydymas tikslingu judesiu. Judesys yra natūralus veiksnys, gerinantis judamojo aparato, kraujotakos ir kvėpavimo sistemų būklę, atstatantis pažeistų organų funkcijas, koreguojantis ligos eigą. Kineziterapija taikoma siekiant vystyti, palaikyti ar atkurti optimalias judėjimo bei kitas funkcines galimybes, kai jos pažeistos dėl amžiaus, traumos, ligos ar aplinkos veiksnių.

Teikiamos paslaugos:

Kineziterapija – paciento fizinei sveikatai palaikyti bei pagerinti, komplikacijų profilaktikai.

Ergoterapija–tikslinga veikla pacientų funkcinėms galimybėms atstatyti, palaikyti ar sutrikimams kompensuoti.

Fizioterapija – skausmo, uždegimo gydymas naudojant elektroterapijos prietaisus.

Psichoterapija – psichologinėmis priemonėmis koreguoti pacientų psichoemocinę būklę

Kitos medicininės reabilitacijos priemonės– taikomos turint specialiųjų poreikių.

Daugiau informacijos: Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyrius

Šiaulių centro poliklinikoje atliekami viršutinės virškinamojo trakto sistemos dalies – stemplės, skrandžio, dvylikapirštės žarnos – endoskopiniai tyrimai. Pacientai tyrimui priimami su gydytojo siuntimu (forma 027/a).

Šiaulių centro poliklinika yra įsigijusi naują endoskopinę diagnostinę sistemą „Pentax“. Aukštos raiškos vaizdo kokybė leidžia profesionaliai ištirti stemplę, skrandį, dvylikapirštę žarną, nustatyti net mažiausius gleivinės pakitimus, o įdiegta siauro pluošto „mėlyna šviesa“, dėl pakitusio gleivinės paviršiaus ir kraujagyslių vaizdo, padeda pastebėti vėžio užuomazgas. Ši sistema leidžia tyrimo vaizdus įrašyti į USB atmintinę.

Išankstinė pacientų registracija telefonu (8 41) 523 869 arba atvykus į Šiaulių centro polikliniką (Vytauto g. 101, Šiauliai) darbo dienomis nuo 7.30 val. iki 20.00 val.

Kas tai yra endoskopija?

Endoskopas – specialus vamzdelio pavidalo prietaisas su optine sistema ir šviesos šaltiniu organų ertmėms tirti.

Endoskopija – tai tyrimas, kurio metu naudodamas endoskopą gydytojas gali apžiūrėti tiriamą organą iš vidaus, įvertinti to organo būklę, paimti gleivinės audinio ištyrimui, atlikti gydomąsias procedūras. Endoskopinis virškinamojo trakto ištyrimas būtinas, siekiant nustatyti tikslią diagnozę, skirti efektyviausią gydymą ir pasiekti geriausių gydymo rezultatų.

Šio tyrimo metu galima nustatyti Helicobacter pylori (H. pylori) bakteriją, kuri sukelia 95 proc. lėtinių gastritų, skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opaligę, didina riziką susirgti skrandžio vėžiu.

Tiriant endoskopu prireikus atliekama biopsija – paimamas organo audinio gabalėlis, kuris ištiriamas mikroskopu siekiant nustatyti vėžines ląsteles.

Endoskopinių tyrimų metu atliekamos gydomosios procedūros: stabdomas kraujavimas, šalinami polipai, svetimkūniai,

Endoskopiniai virškinamojo trakto organų (stemplės, skrandžio, dvylikapirštės žarnos) tyrimai pasižymi net 98–100 proc. diagnostiniu tikslumu.

Viršutinės virškinimo sistemos dalies (stemplės, skrandžio ir dvylikapirštės žarnos) endoskopinis tyrimas

Tiriant virškinamąjį traktą atliekama EGDS – ezofagogastroduodenoskopija. Šis tyrimas leidžia įvertinti stemplės, skrandžio ir dvylikapirštės žarnos būklę. Tai moderniausias ir informatyviausias tyrimas, leidžiantis gydytojui endoskopu apžiūrėti stemplę, skrandį, dvylikapirštę žarną. Endoskopinė diagnostika labai efektyvi, kadangi virškinamasis traktas apžiūrimas iš vidaus, matomas padidintas žarnyno vaizdas, gleivinė. Šių tyrimų metu gydytojas gali pamatyti struktūrinius pakitimus: erozijas, opas, polipus, divertikulus (žarnyno sienelės išsigaubimus), taip pat navikus, uždegiminius gleivinės pakitimus, kraujavimo požymius, svetimkūnius.

Kaip atliekamas tyrimas?

Atliekant EGDS (stemplės, skrandžio ir dvylikapirštės žarnos tyrimą) pacientas paguldomas ant kairiojo šono. Ryklė papurškiama anestetiku. Per burną gydytojas įkiša endoskopą ir atlieka tyrimą. Prieš pat procedūrą reikia išsiimti dantų plokšteles ir nusiimti akinius. Patartina apsivilkti laisvus, patogius drabužius.

Kokiais atvejais atliekamas tyrimas?

Dėl būtinybės ir reikalingumo atlikti skrandžio, stemplės bei dvylikapirštės žarnos endoskopinį tyrimą nusprendžia šeimos gydytojas.

Virškinamojo trakto viršutinės dalies endoskopija atliekama esant skausmams ar nemaloniems pojūčiams viršutinėje pilvo dalyje, kai nepadeda prieš tai skirtas gydymas, esant „pavojaus“ simptomams (naujai atsiradę simptomai vyresniems nei 50–55 metų, kitiems šeimos nariams buvęs skrandžio ar stemplės vėžys, svorio mažėjimas, kraujavimao požymiai, progresuojantis sutrikęs ir skausmingas rijimas, neaiški geležies deficitinė anemija, pasikartojantis vėmimas, pilve yra čiuopiami neaiškūs dariniai, gelta).

Šis tyrimas taip pat skiriamas, kai pacientas skundžiasi sutrikusiu rijimu, esant atsinaujinančiai ir besitęsiančiai gastroezofaginio refliukso ligai, neaiškios priežasties pykinimui ir vėmimui, aktyvaus ir lėtinio kraujavimo požymiams, geležies trūkumui, kai kitais radiologiniais tyrimais yra diagnozuoti patologiniai dariniai. Tyrimas taip pat atliekamas ir gydymo tikslais.

Kaip pasirengti tyrimui?

Prieš atliekant tyrimus kiekvienas pacientas individualiai supažindinamas su tyrimo eiga, informuojamas apie galimus nemalonius pojūčius ir būdus, galinčius tuos pojūčius minimaliai sumažinti. Tyrimo atlikimo eigai didelės reikšmės turi ligonio pasitikėjimas gydytoju, kvalifikuoto gydytojo tyrimo metodika.

Kadangi tai specifinis tyrimas, labai svarbi jį atliekančio gydytojo patirtis – kuo kokybiškiau bus atliktas tyrimas, tuo geriau bus galima įvertinti patologinius pakitimus. Ruošiant pacientą šiems tyrimams, visada informuojama apie galimas komplikacijas, gaunamas raštiškas tiriamojo sutikimas. Pacientui atsisakius, tyrimas neatliekamas.

Prieš tyrimą būtina:

• 6 valandas iki tyrimo negalima valgyti. Tiems žmonėms, kurių skrandžio turinio evakuacija yra sulėtėjusi, rekomenduotina nevalgyti dar ilgiau. Tyrimo metu skrandis turi būti tuščias. To reikia, kad tyrimas būtų saugus ir maisto dalelės skrandyje neužstotų vaizdo. Iš ryto galima išsiplauti dantis ir išskalauti burną.

• Tyrimo dieną negalima gerti skrandžio rūgštingumą mažinančių vaistų.

• Jei būtina gerti kitų vaistų, juos reikia išgerti ne vėliau kaip 2 valandos iki tyrimo, užgeriant nedideliu kiekiu vandens. Tam tikri vaistai gali trukdyti procedūrai.

• 2 valandas iki tyrimo nerūkyti, nes gali būti pakitusi skrandžio gleivinės spalva.

• Net ir labai norint, iki numatyto tyrimo pradžios valgyti negalima. Jei labai sunku kentėti, galima išgerti kelis mažus gurkšnelius vandens.

Sergant cukriniu diabetu, tyrimą reikėtų atlikti anksti ryte, kitais atvejais reikalinga koreguoti vaistų skyrimo laiką.

• Ką šiuo tyrimu galima nustatyti?

Atliekant viršutinės virškinamojo trakto dalies endoskopiją galima diagnozuoti tiek gerybinius, tiek piktybinius pakitimus. Gerybiniams pakitimams priskiriama: stemplės erozijos, skrandžio ir dvylikapirštės žarnos erozijos ir opos, įvairaus pobūdžio skrandžio gleivinės uždegiminiai pokyčiai ir kt. Taip pat galima diagnozuoti piktybinius – onkologinius susirgimus.

Tyrimai yra saugūs

Šie tyrimai yra saugūs, komplikacijų tikimybė labai maža. Komplikacijų dažnis virškinamojo trakto viršutinės dalies endoskopijos metu yra 0,1 proc. Gydomųjų endoskopinių tyrimų komplikacijų dažnis kiek didesnis, jo dydis priklauso nuo gydymo metodo pobūdžio ir patologijos sunkumo.

Kaip elgtis po tyrimo?

Po tyrimo, dar 20–25 minutes, pacientas jaučia supurkšto anestetiko poveikį, su seilėmis gali pasirodyti kraujo, galite atryti oro. Per tą laiką gydytojas, kuris jus tyrė, pakomentuos, ką rado tyrimo metu. Atidžiai klausykite, nesidrovėkite paklausti. Gavę tyrimo atsakymą, jį nuneškite gydytojui, kuris paskyrė tyrimą. Jei buvo atliktos procedūros: paimta biopsija, darytas testas dėl Helicobacter pylori (H. pylori) bakterijos ar reikės kito tyrimo, apie tai jus informuos tyrimą atlikęs gydytojas.

Po 20–25 minučių, pajutę, kad galite laisvai nuryti seiles, galėsite valgyti ir gerti.

PROFILAKTINIS SVEIKATOS TIKRINIMAS

Nuoroda į kainyną

Privalomojo sveikatos tikrinimo tikslai

 • Įvertinti, ar įsidarbinantieji bei dirbantieji asmenys gali dirbti konkretų darbą konkrečiomis darbo sąlygomis.
 • Apsaugoti įsidarbinančiųjų asmenų ir darbuotojų sveikatą nuo galimo profesinės rizikos veiksnių poveikio, siekiant išvengti traumų ar kitokio dirbančiųjų sveikatos pakenkimo.
 • Įvertinti, kiek efektyvios taikytos profesinės rizikos šalinimo ir mažinimo priemonės.
 • Siekti, kad būtų išvengta profesinių ligų ar kuo anksčiau jos diagnozuotos.
 • Įvertinti, ar tikrinamo asmens sveikatos būklė atitinka reikalavimus numatytus privalomojo sveikatos tikrinimo aprašuose.

Profilaktinis sveikatos tikrinimas atliekamas

 • Tik sveikatos priežiūros įstaigoje, turinčioje licenciją asmens sveikatos priežiūros veiklai.
 • Darbuotojų darbo vietose šios paslaugos neteikiamos.
ASMENŲ, DIRBANČIŲ PROFESINĖS RIZIKOS POVEIKYJE AR NORINČIŲ ĮSIDARBINTI, SVEIKATOS PATIKRA

Norintiems profilaktiškai pasitikrinti sveikatą įsidarbinant arba dirbant reikia pateikti:

 1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 2. Įsidarbinančiajam – privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą forma Nr. 047/a. Pažymą privalo išduoti ir pagal kompetenciją užpildyti darbdavys, siųsdamas įsidarbinantįjį asmenį tikrintis sveikatos.
 3. Dirbančiajam – asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą) forma Nr. 048/a. Pažymą privalo išduoti ir pagal kompetenciją užpildyti darbdavys, siųsdamas dirbantį asmenį tikrintis sveikatos.
 4. Jei asmuo nėra Šiaulių centro poliklinikos pacientas, atsineša medicinos dokumentų išrašą / siuntimą forma Nr. 027/a iš šeimos arba vidaus ligų gydytojo, pas kurį yra prisirašęs.
 5. Atsineša užpildytą arba pildo poliklinikoje Sveikatos patikrinimo klausimyną.
VISŲ KATEGORIJŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ VAIRUOTOJŲ SVEIKATOS PATIKRA

Asmuo, norintis gauti vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą forma Nr. 083-1/a, prieš profilaktinį sveikatos tikrinimą turi pateikti:

 1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 2. Vairuotojo pažymėjimą (jei turi).
 3. Dirbant vairuotoju pagal darbo sutartį– asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą) forma Nr. 048/a, jei sveikatą privaloma periodiškai tikrintis.
 4. Jei asmuo nėra Šiaulių centro poliklinikos pacientas, atsineša medicinos dokumentų išrašą / siuntimą  forma Nr. 027/a iš šeimos arba vidaus ligų gydytojo, pas kurį yra prisirašęs, ir medicinos dokumentų išrašą / siuntimą  forma Nr. 027/a iš juos aptarnaujančio psichikos sveikatos centro gydytojo psichiatro, kurioje nurodyta, kad asmeniui psichikos ir priklausomybės ligų sveikatos priežiūros paslaugos nebuvo teiktos.
 5. Atsineša užpildytą arba pildo poliklinikoje Vairuotojų garbės deklaraciją, Klausimyną dėl obstrukcinės miego apnėjos, Sveikatos patikrinimo klausimyną.
ASMENŲ, NORINČIŲ GAUTI LEIDIMĄ ĮSIGYTI AR LAIKYTI ŠAUNAMUOSIUS GINKLUS, SVEIKATOS PATIKRA

Asmuo, norintis gauti leidimą įsigyti ar laikyti ginklą, prieš sveikatos patikrinimą turi pateikti:

 1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 2. Darbovietės, seniūnijos ar kitos institucijos charakteristiką.
 3. Jei asmuo nėra Šiaulių centro poliklinikos pacientas, atsineša medicinos dokumentų išrašą / siuntimą forma Nr. 027/a iš šeimos arba vidaus ligų gydytojo, prie kurio yra prisirašęs, ir medicinos dokumentų išrašą / siuntimą forma Nr. 027/a iš juos aptarnaujančio psichikos sveikatos centro gydytojo psichiatro, kurioje nurodyta, kad asmuo neįrašytas į priklausomybės ir psichikos ligų registrą paskutinius 10 metų.
 4. Atsineša užpildytą arba pildo poliklinikoje Sveikatos patikrinimo klausimyną.
ASMENŲ, VYKSTANČIŲ Į UŽSIENĮ, SVEIKATOS TIKRINIMAS

Asmuo,vykstantis dirbti ar mokytis į užsienį ir norintis gauti medicininę pažymą forma Nr. 082a, prieš profilaktinį sveikatos tikrinimą turi pateikti:

 1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 2. Jei asmuo nėra Šiaulių centro poliklinikos pacientas, atsineša medicinos dokumentų išrašą / siuntimą forma Nr. 027/a iš šeimos arba vidaus ligų gydytojo, pas kurį yra prisirašęs.
 3. Atsineša užpildytą arba pildo poliklinikoje Sveikatos patikrinimo klausimyną.
TRAUKINIŲ MAŠINISTŲ, JŲ PADĖJĖJŲ IR DARBUOTOJŲ, KURIŲ VEIKLA SUSIJUSI SU GELEŽINKELIO EISMU, SVEIKATOS PATIKRA

Norintiems profilaktiškai pasitikrinti sveikatą įsidarbinant arba dirbant reikia pateikti:

 1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 2. Įsidarbinančiajam – privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą forma Nr. 047/a. Pažymą privalo išduoti ir pagal kompetenciją užpildyti darbdavys, siųsdamas įsidarbinantįjį asmenį tikrintis sveikatos.
 3. Dirbančiajam – asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą) forma Nr. 048/a. Pažymą privalo išduoti ir pagal kompetenciją užpildyti darbdavys, siųsdamas dirbantį asmenį tikrintis sveikatos.
 4. Jei asmuo nėra Šiaulių centro poliklinikos pacientas, atsineša medicinos dokumentų išrašą / siuntimą forma Nr. 027/a iš šeimos arba vidaus ligų gydytojo, prie kurio yra prisirašęs, ir medicinos dokumentų išrašą / siuntimą forma Nr. 027/a iš juos aptarnaujančio psichikos sveikatos centro gydytojo psichiatro, kurioje nurodyta, kad asmuo neįrašytas į priklausomybės ir psichikos ligų registrą.
 5. Atsineša užpildytą arba pildo poliklinikoje Sveikatos patikrinimo klausimyną, Traukinio mašinisto garbės deklaraciją.
VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTO SPECIALISTŲ BEI MOTORINIŲ PRAMOGINIŲ LAIVŲ IR KITŲ MOTORINIŲ PLAUKIOJIMO PRIEMONIŲ LAIVAVEDŽIŲ SVEIKATOS PATIKRA

Asmuo, norintis gauti vidaus vandenų transporto specialisto bei motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžio sveikatos pažymėjimą forma Nr. 048-2/a, prieš profilaktinį sveikatos tikrinimą turi pateikti:

 1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 2. Jei asmuo nėra Šiaulių centro poliklinikos pacientas, atsineša medicinos dokumentų išrašą / siuntimą forma Nr. 027/a iš šeimos arba vidaus ligų gydytojo, pas kurį yra prisirašęs, ir medicinos dokumentų išrašą / siuntimą forma Nr. 027/a iš juos aptarnaujančio psichikos sveikatos centro gydytojo psichiatro, kurioje nurodyta, kad asmuo neįrašytas į priklausomybės ir psichikos ligų registrą.
 3. Atsineša užpildytą arba pildo poliklinikoje Sveikatos patikrinimo klausimyną, Pramoginių laivų, Jūrininkų ir vidaus vandenų transporto specialisto bei motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžio Garbės deklaraciją.
ADVOKATŲ, NOTARŲ, ANTSTOLIŲ SVEIKATOS TIKRINIMAS

Asmuo, norintis gauti sveikatos pažymėjimą dėl tinkamumo tapti/ dirbti advokatu, notaru ar antstoliu forma Nr. 046/a, prieš profilaktinį sveikatos tikrinimą turi pateikti:

 1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 2. Jei asmuo nėra Šiaulių centro poliklinikos pacientas, atsineša medicinos dokumentų išrašą / siuntimą forma Nr. 027/a iš šeimos arba vidaus ligų gydytojo, pas kurį yra prisirašęs, ir medicinos dokumentų išrašą / siuntimą forma Nr. 027/a iš juos aptarnaujančio psichikos sveikatos centro gydytojo psichiatro, kurioje nurodyta, kad asmuo neįrašytas į priklausomybės ir psichikos ligų registrą.
 3. Atsineša užpildytą arba pildo poliklinikoje Sveikatos patikrinimo klausimyną.
INFORMACIJA DARBDAVIAMS

Darbuotojų privalomąjį sveikatos tikrinimą reglamentuoja „Darbų saugos ir sveikatos“ įstatymas, kiti teisės aktai. Profilaktiniai sveikatos tikrinimai ypač svarbūs, kai darbuotojams yra rizikos susirgti profesine liga.

Šiaulių centro poliklinika pagal iš anksto sudarytas sutartis atlieka privalomuosius profilaktinius sveikatos tikrinimus įmonių, įstaigų bei įvairių organizacijų darbuotojams, už kurių periodinius sveikatos tikrinimus yra atsakingas darbdavys.

Sutartis su Šiaulių centro poliklinika dėl darbuotojų profilaktinio sveikatos tikrinimo sudariusiems darbdaviams garantuojame:

kompleksinį visų įmonės darbuotojų sveikatos ištyrimą vienoje vietoje;

kvalifikuotų medicinos specialistų komandą;

profilaktinį patikrinimą Jums palankiu laiku bei darbo laiko taupymą;

galimybę profilaktinį patikrinimą derinti su skiepais nuo gripo, erkinio encefalito;

galime atlikti papildomus individualius tyrimus bei konsultacijas;

Atsižvelgdami į Jūsų įmonės pageidavimus, darbuotojų skaičių, lytį, amžių, profilaktinių patikrinimų atlikimo laikotarpį, profesijų specifiką, privalomojo sveikatos patikrinimo kainą deriname – galime pasiūlyti keletą sveikatos profilaktinio patikrinimo variantų.

PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS TIKRINIMŲ TARNYBA

Registracija:

Atvykus kreiptis į registratūrą, o po to į 110 kab., tel. (8 41) 378 750

Darbo laikas 7.30 – 15.00 val.

El. p. profilaktinis@siauliupoliklinika.lt

Darbo medicinos gydytojas:

315 kab., tel. (8 41) 525 418

Profilaktinių sveikatos tikrinimų gydytojų specialistų komisija dirba:

darbo dienomis 8.00–11.30 val.

Kasa:

1 a., darbo dienomis 7.30–19 val.

Ortodonto paslaugų prieinamumo didinimas Šiaulių miesto vaikams

Tęstinis projektas nuo 2018 metų. Teikiamos papildomos gydytojo ortodonto konsultacijos Šiaulių miesto vaikams,  mažinama  ortodontinių anomalijų išsivystymo riziką.  Taisyklingų dantų eilių suformavimas ortodontinio gydymo metu sudaro sąlygas savaiminiam dantų apsivalymui ir geresnei asmeninei burnos higienai, tokiu būdu mažinami dantų ėduonies ir periodonto ligų rizikos faktoriai.

Projektą finansuoja Šiaulių miesto savivaldybė ir VšĮ Šiaulių centro poliklinika.

Vakcinacijos svarba užkrečiamųjų ligų valdyme

Suteikiame asmenims žinių apie alkoholio ir narkotinių bei psichotropinių medžiagų žalą sveikatai, galimas jų vartojimo pasekmes.

Mokymai skirti asmenims, praradusiems teisę vairuoti dėl neblaivumo, apsvaigimo nuo narkotinių, psichotropinių medžiagų ar vaistų.

Mokymus veda gydytoja psichiatrė Jelena Kuznecova. Mokymai individualūs. Reikalinga išankstinė registracija, tel. (8 41) 374 034.

Žinomi žmonės – prieš apie alkoholio, narkotinių bei psichotropinių medžiagų vartojimą

Vytaras Radzevičius,

žurnalistas ir keliautojas

„Nedaryk svetimų klaidų. Džiaukis gyvenimu, mylėk ir būk mylimas.

Būk protingas. Nevartok narkotikų, nes sugriausi savo gyvenimą.“

Jurgis Didžiulis,

muzikantas, grupės „InCulto“ lyderis

„Narkotikai yra apgaulė, pradedant cigarete ir baigiant heroinu.“

Andrius Mamontovas,

atlikėjas, prodiuseris, aktorius

„Nėra mažiau ar daugiau žalingų svaigalų. Yra tik du pasirinkimai – vartoti arba nevartoti.

Vienas šių pasirinkimų dovanoja gyvenimą, kitas jį atima.“

Skiepai – labai svarbi ir efektyvi priemonė tiek vaikams, tiek suaugusiems, padedanti apsisaugoti daugelio ligų. Suaugusieji pacientai nemokamai skiepijami pagal valstybės finansuojamas ir patvirtintas profilaktines programas. Vaikai skiepijami valstybės finansuojamomis vakcinomis nuo dešimties užkrečiamųjų ligų pagal vaikų nacionalinį profilaktinių skiepijimų kalendorių. Jame nurodyta, kuriuo amžiaus laikotarpiu geriausiai skiepyti, kad organizme geriausiai susiformuotų imunitetas ligoms, kurios vaikams yra pavojingiausios.

Šiaulių centro poliklinikoje pacientai skiepijami 210 kabinete. Skiepijama Lietuvoje registruotomis vakcinomis.

Pacientai skiepijami:

• apžiūrėjus šeimos gydytojui, vaikų ar vidaus ligų gydytojui;

• asmeniui (globėjui) raštiškai sutikus;

• sumokėjus už vakciną ir pateikus apmokėtą kvitą bendrosios praktikos slaugytojai (jei vakcina mokama).

Skiepijimus atlieka bendrosios praktikos slaugytojos. Skiepijimo technika: vakcinos suleidžiamos į raumenis (į žasto ar priekinį šoninį šlaunies paviršių) ar po oda. OPV vakcina skiepijama per burną lašais. Vakcinos laikomos šaldytuve, jas transportuojant svarbu išlaikyti ,,šalčio grandinę“.

Skiepų kabinete konsultuojami keliautojai dėl užkrečiamųjų ligų rizikos. Vykstant į kelionę, kurioje nėra galimybių laikytis higienos reikalavimų, rekomenduojama skiepytis nuo hepatito A ir B, difterijos, stabligės, poliomielito, kokliušo ir kitų infekcijų. Kai vykstama į kelionę tam tikrų infekcijų epideminiu periodu, rekomenduojama skiepytis nuo meningokokinės infekcijos (vykstant į Afriką, Saudo Arabiją), gripo (asmenims, priklausantiems rizikos grupei), erkinio encefalito pavasario–ankstyvo rudens periodu (vykstant į Austriją, Čekiją, Vengriją, Baltijos šalis, Rusiją).

Daugiau informacijos www.ulac.lt/lt/keliautojams

Šiaulių centro poliklinikos skiepų kabinete išduodami ir tarptautiniai skiepijimo ar profilaktikos priemonių pažymėjimai (skiepų pasai).

F 083-1/a ,,Vairuotojo sveikatos patikrinimo pažyma“

F 094/a ,,Medicininė pažyma dėl neatvykimo į darbo biržą ar ugdymo instituciją“

F 079/a ,,Medicininė pažyma vaikui, vykstančiam į stovyklą“

F 047/a ,,Privalomojo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma“

F 046/a ,,Medicininis pažymėjimas“

F 027-1/a ,,Vaiko sveikatos būklės pažymėjimas“

F 082/a ,,Vykstančiojo į užsienį medicininė pažyma“

F 086/a ,,Stojančiojo į mokymo įstaigą ir įdarbinimo nepilnamečio medicininė pažyma“

F 046-1/a ,,Valdininko sveikatos pažymėjimas“

AMBULATORINĖS SLAUGOS PASLAUGOS NAMUOSE (ASPN) – tai sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos pacientų namuose, siekiant užtikrinti slaugos paslaugų prieinamumą, tęstinumą, tenkinant paciento slaugos poreikius namų sąlygomis, skatinant paciento rūpinimąsi savimi ir gerinant jo gyvenimo kokybę. Paslaugas pacientų namuose teikia  specialistų komanda  kurią sudaro bendrosios praktikos slaugytojas, slaugytojų padėjėjas, kineziterapeutas, socialinis darbuotojas, bendradarbiaujant bei dirbant komandoje su kitais asmens sveikatos priežiūros specialistais.

AMBULATORINĖS SLAUGOS PASLAUGOS PACIENTO NAMUOSE

Ambulatorinės slaugos paslaugos namuose teikiamos nemokamai, pacientams draustiems privalomuoju sveikatos draudimu, prisirašiusiems prie Šiaulių centro  poliklinikos.

Slauga namuose skiriama pacientams, kurie dėl sveikatos būklės negali atvykti į polikliniką ir kurie atitinka šiuos kriterijus:

 • asmenys, kuriems pagal Slaugos paslaugų poreikio vertinimo klausimyną yra nustatytas mažas, vidutinis ar didelis slaugos poreikis;
 • asmenys, kuriems po suteiktų dienos chirurgijos paslaugų, išlieka sutrikęs gebėjimas savarankiškai rūpintis savo asmeniniu gyvenimu ir yra reikalinga pooperacinė slauga namuose.

Pagalbos namuose bendrosios praktikos slaugytojas savarankiškai ir pagal gydytojo paskyrimus atlieka reikiamas slaugos paslaugas paciento namuose:

 • vertinama ir sekama paciento būklė
 • leidžiami vaistai į raumenis ar veną
 • prijungiama ir prižiūrima lašelinė sistema
 • atliekama stomų, žaizdų, pragulų priežiūra
 • paimamas kraujas laboratoriniams tyrimams
 • užrašoma elektrokardiograma
 • matuoja temperatūrą, arterinį kraujo spaudimą, pulsą ir arterinio kraujo įsotinimą deguonimi
 • atliekama vakcinacija gripo ir kitomis vakcinomis
 • apmokomi slaugos ir priežiūros paciento artimieji bei slaugytojai

Slaugytojo padėjėjas teikia:

 • asmens higienos paslaugas
 • pagalbą prausiant ir maitinant pacientą
 • padėties keitimą, pagalbą judant

Kineziterapeutas:

 • moko ir padeda prisitaikyti bei kompensuoti dėl ligos ar traumos prarastas funkcijas.
 • padeda palengvinti judesius ir funkciją, parenka tinkamus kūno judesius, kurie padeda atnaujinti, pagerinti ir išlaikyti kaulų ir raumenų, širdies kraujagyslių ir kitų sistemų funkcinę būklę, padeda juos atlikti, parodo ką gali atlikti savarankiškai
 • padeda grąžinti ir lavina ne tik optimalią fizinę funkciją, bet ir optimalų sveikatingumą, fizinį pajėgumą bei gyvenimo pilnatvę (kokybę).  

DĖL AMBULATORINĖS SLAUGOS PASLAUGŲ NAMUOSE KREIPTIS Į SAVO  ŠEIMOS GYDYTOJĄ AR SLAUGYTOJĄ.

Šeimos gydytojas išrašo siuntimą ambulatorinėms slaugos paslaugoms namuose ir nukreipia  ASPN komandai.

ASPN  tarnybos kabineto tel. 8-41 374002

Slaugos koordinatorės tel.  8698 80056

Registratūros informacijos tel. 8-41 523869

Būtinoji medicinos pagalba (šios pagalbos teikimo tvarką bei mastą įsakymu patvirtina Sveikatos apsaugos ministras) visiems Lietuvos Respublikos gyventojams, neatsižvelgiant į tai, ar jie apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu, taip pat neatsižvelgiant į jų gyvenamąją vietą, teikiama nemokamai.

1. Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarka patvirtinta vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 357 „Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“ (Žin., 1999, Nr. 67-2175) su pakeitimais.

2. Mokamoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms priskiriamos paslaugos, kurių išlaidos nekompensuojamos iš:

2.1. valstybės ir savivaldybės biudžeto;

2.2. privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto;

2.3. valstybės, savivaldybės, įmonių ir kitų organizacijų sveikatos fondų bei lėšų, skiriamų sveikatos programoms finansuoti.

3. Už mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurios suteikiamos poliklinikoje, moka:

3.1. patys pacientai arba už juos gali sumokėti kiti fiziniai ar juridiniai asmenys;

3.2. savanoriškojo sveikatos draudimo įstaigos.

4. Kitas sveikatos priežiūros paslaugas, kurios nėra išvardytos mokamų paslaugų sąraše ir nepriskirtos būtinosios medicinos pagalbos paslaugoms, teikiamoms poliklinikoje nuolatiniams šalies gyventojams, apmoka patys pacientai arba už juos gali sumokėti kiti fiziniai ar juridiniai asmenys bei savanoriškojo draudimo įstaigos, kai:

4.1. pacientas yra neapdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir kreipiasi į sveikatos priežiūros įstaigą dėl paslaugų suteikimo;

4.2. pacientas, neturėdamas pirminės sveikatos priežiūros gydytojo ar gydytojo specialisto siuntimo (jei teisės aktuose nėra numatytos kitos sąlygos), pats kreipiasi į sveikatos priežiūros įstaigą. Tuo atveju, jei pacientas yra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir gydytojas specialistas nustato, kad pacientas kreipėsi pagrįstai, tolimesnio gydymo išlaidos apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto;

4.3. paciento pageidavimu teikiamos papildomos paslaugos. Prie papildomų priskiriamos paslaugos, kurias pasirenka pacientas ir jos nėra susijusios su pagrindinės ligos (diagnozuotos) gydymu, o priklauso kitam lydinčiam susirgimui (ligai) ir gali būti teikiamos tik leidus tuo metu pacientą gydančiam gydytojui;

4.4. Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai (LNSS) nepriklausančių įstaigų, turinčių sutartį su teritorine ligonių kasa, gydytojų siuntimu poliklinikoje pacientui teikiamos paslaugos (gydytojų konsultacijos, procedūros, tyrimai ir kt.), kurios yra būtinos, kad gydytojas galėtų pacientams suteikti paslaugas pagal savo kompetenciją;

4.5. sveikatos priežiūros įstaiga yra išnaudojusi lėšas (lėšų limitą), numatytas sutartyje su teritorine ligonių kasa, ir įstaigos administracija matomoje vietoje yra paskelbusi, yra paskelbusi, kad laikinai dėl lėšų trūkumo negali teikti tam tikrų planinio gydymo paslaugų ir skelbia kitas gydymo įstaigas, kuriose gali būti teikiamos šios paslaugos, tačiau apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu pacientas, norėdamas gauti paslaugą skubos tvarka, sutinka pats už ją sumokėti;

4.6. sveikatos priežiūros įstaigoje paslaugos teikiamos užsienio piliečiams, asmenims be pilietybės, jei tarptautinėse sutartyse nenurodyta kitokia sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo tvarka.

4.7. apdraustiesiems (išskyrus vaikus ir asmenis, besimokančius dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose, kol jiems sukanka 24 metai, ir socialiai remtinus asmenis, kai jie pateikia atitinkamą savivaldybės, kurios teritorijoje gyvena, socialinės paramos skyriaus pažymą) moka už vaistus, odontologines ir kitas medžiagas, sunaudotas odontologinės priežiūros paslaugų teikimui, vienkartines priemones, atsižvelgiant į sunaudotų medžiagų, priemonių kiekį ir patvirtintas įstaigos kainas.

5. Suteiktos mokamos paslaugos, išvardytos šios tvarkos 4.1, 4.3, 4.4 ir 4.6 punktuose, apmokamos vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministerijos 1996 03 26 įsakymu Nr. 178, patvirtintu Valstybės ir savivaldybių remiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų valstybinėse ir savivaldybių asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kainynu Nr. 11-96-2, (Žin., 1996, Nr. 35-892) bei vėliau patvirtintais LR SAM kainyno pakeitimais.

6. Sveikatos priežiūros įstaigose suteiktos mokamos paslaugos, išvardytos šios tvarkos 4.2 ir 4.5 punktuose, apmokamos vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintomis bazinėmis kainomis.

7. Informacija apie mokamas paslaugas teikiama įstaigos tinklalapyje www.siauliupoliklinika.lt, skelbimų lentoje prie registratūros, buhalterijoje ir kasoje.

8. Pinigai už mokamas paslaugas mokami į poliklinikos kasą, išduodamas kasos aparato čekis, pacientui pageidaujant buhalterijoje išrašoma sąskaita faktūra.

9. Lėšų apskaita vykdoma vadovaujantis kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo ir įforminimo tvarka.

10. Neatlikus paslaugos ir pacientui pageidaujant grąžinti sumokėtus pinigus, būtinas paciento prašymas ir sveikatos priežiūros specialisto patvirtinimas, jog paslauga neatlikta. Visa tai turi būti pažymėta paciento medicininėje dokumentacijoje.

11. Pajamos, gautos už mokamas paslaugas, apskaitomos atskiroje sąskaitoje.

Dėl vizito pas šeimos gydytojus, odontologus, psichiatrus ir kt. specialistus, pacientai gali registruotis internete, adresu esveikata.lt