DĖL DUOMENŲ APIE STACIONARE SUTEIKTAS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGAS IR ŠIŲ PASLAUGŲ KAINAS GAVIMO

Jeigu einamąjį mėnesį Jus išrašo iš stacionarinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos, turite teisę, pasibaigus kitam mėnesiui, nemokamai gauti duomenų suvestinę apie stacionare Jums suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir šių paslaugų kainas.

Norėdamas(-a) gauti šią duomenų suvestinę, Jūs turite asmeniškai kreiptis į teritorinę ligonių kasą ar teritorinės ligonių kasos atstovą savivaldybėje ir pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba raštu kreiptis į teritorinę ligonių kasą (į teritorinės ligonių kasos atstovą savivaldybėje dėl duomenų suvestinės raštu nesikreipiama – tik asmeniškai) ir pateikti teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą asmens tapatybę liudijančio dokumento kopiją. Dėl šios suvestinės išdavimo gali kreiptis ir Jūsų atstovas, pateikdamas savo tapatybę ir atstovavimą liudijantį dokumentą teisės aktų nustatyta tvarka.

Taip pat Jūs turite galimybę internetu per Elektroninių valdžios vartų portalą www.epaslaugos.lt arba per elektroninės bankininkystės sistemas gauti duomenis apie asmens sveikatos priežiūros paslaugas (ambulatorines, stacionarines, medicininės reabilitacijos ar sanatorinio gydymo), Jums suteiktas nuo 2000 m. sausio 1 d., ir šiuo laikotarpiu Jums išrašytus vaistus bei medicinos pagalbos priemones.

Daugiau informacijos galite gauti bendruoju ligonių kasų telefono numeriu 8 700 88 888 arba el. paštu info@vlk.lt.

Kompensuojamųjų vaistų pasų išdavimo tvarka

Kompensuojamųjų vaistų pasai išduodami 108 kab. (I a.) darbo dienomis nuo 7.30–15.30 val. Kreipiantis būtina turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą su nuotrauka. Vaikams, neturintiems asmens paso, reikia pateikti vaiko gimimo liudijimą.

Norėdami pakeisti pasibaigusį kompensuojamųjų vaistų pasą nauju, turite grąžinti senąjį pasą ir sumokėti 1 eurą už naująjį.

Negrąžinus senojo kompensuojamųjų vaistų paso, naujas pasas kainuos 3 eurai.

Plačiau apie kompensuojamųjų vaistų pasų išdavimo tvarką skaitykite 

https://ligoniukasa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/gyventojams-1/vaistai-ir-medicinos-pagalbos-priemones-mpp/kompensuojamuju-vaistu-paso-isdavimas-ir-sunaikinimo-tvarka-1

Medicinos pažymų išdavimo tvarka

1. Forma Nr. 079/a
Negaliojanti

2. Forma Nr. 027-1/a
Vaiko sveikatos pažymėjimas, reikalingas pateikti ugdymo įstaigoms, vykstančiam į stovyklą.
Išduoda šeimos gydytojas ir gydytojas odontologas.

3. Forma Nr. 046/a
Medicininis pažymėjimas, reikalingas gydytojams, slaugytojams,
advokatams, specialistams dėl licencijos.
Išduoda Profilaktinių sveikatos tikrinimų tarnyba / šeimos gydytojas /
vaikų ligų gydytojas / vidaus ligų gydytojas / gydytojas psichiatras.

Poliklinikos gydytojų konsultacinė komisija (GKK) išduoda medicininį
pažymėjimą (F Nr. 046/a) apie įvaikinamojo ir įvaikintojo sveikatą.
Apskaitos forma Nr. 046/a gali būti naudojama ir kitais atvejais, kai reikia paliudyti
asmens sveikatos būklę, atliktus tyrimus, skiepus, GKK išvadas.

4. Forma Nr. 094-1/a
Medicininė pažyma dėl neatvykimo į ikiteisminio tyrimo įstaigą, prokuratūrą ar teismą.
Išduoda gydantysis gydytojas.

5. Forma Nr. 049/a
Asmens privalomo sveikatos tikrinimo kortelė – norintiesiems įsigyti šaunamąjį ginklą.
Išduoda Profilaktinių sveikatos tikrinimų tarnyba.

6. Forma Nr. 047/a
Privalomo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma, reikalingaįsidarbinant.
Išduoda Profilaktinių sveikatos tikrinimų tarnyba.

7. Forma Nr. 048/a
Medicininė knygelė dirbantiesiems.
Darbdavio užpildytą medicininę knygelę pacientas pateikia Profilaktinių sveikatos
tikrinimų tarnybai / šeimos gydytojui dėl periodinio profilaktinio sveikatos patikrinimo ir
išvadų surašymo.

8. Forma Nr. 048-2/a
Vidaus vandenų transporto specialisto bei motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių
plaukiojimo priemonių laivavedžio sveikatos pažymėjimas.
Išduoda Profilaktinių sveikatos tikrinimų tarnyba.

9. Forma Nr. 082/a
Vykstančiojo į užsienį medicininė pažyma.
Išduoda Profilaktinių sveikatos tikrinimų tarnyba.

Mirties liudijimo išdavimo tvarka

Mirus pacientui, kuris buvo prisirašęs prie Šiaulių centro poliklinikos, giminėms ir artimiesiems mirties liudijimas išduodamas pateikus jų ir mirusiojo asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus.

Gydytojas užpildo elektroninį Medicininį mirties liudijimą, atspausdintą jo nuorašą patvirtina savo spaudu, parašu, įstaigos spaudu ir atiduoda mirusiojo artimiesiems.

Medicininis mirties liudijimas registruojamas elektroninių Medicininių mirties liudijimų žurnale, jame pasirašo velionio artimieji.

Gydytojas išdavęs Medicininį mirties liudijimą, informuoja velionio artimuosius apie pareigą grąžinti mirusiojo asmens tapatybės kortelę/pasą teritorinei policijos įstaigai, kai neturi gyvenamosios vietos,-asmens mirties vietos civilinės metrikacijos įstaigai.

Elektroninės sistemos sutrikimo atveju išduodamas tik popierinės formos medicininis mirties liudijimas, velionio artimieji pasirašo šio dokumento šaknelėje, kuri lieka medicinos įstaigoje ir saugoma 25 metus.

Mirties liudijimą parašo:
darbo dienomis 07.30–20.00 val. – šeimos, vidaus ligų ar vaikų ligų gydytojas. Jam nesant – bet kuris kitas vaduojantis gydytojas.
Šeštadieniais nuo 09.00–13.00 val. mirties liudijimus rašo poliklinikoje tuo metu dirbantis budintysis gydytojas.

Plačiau apie mirties liudijimo išdavimo tvarką skaitykite https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.64528/asr
MEDICININIO MIRTIES LIUDIJIMO IŠDAVIMO TVARKA

Skundo pateikimas ir priėmimas

Asmuo skundą gali pateikti tiesiogiai atvykus į polikliniką, atsiunčiant paštu ar per kurjerį arba elektroniniu paštu, pasirašius elektroniniu parašu. Atsiųstas skundas elektroninėmis priemonėmis, turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu. Nepasirašytą elektroniniu parašu skundą biuro administratorė grąžina jį pateikusiam asmeniui.

Atvykus į VšĮ Šiaulių centro polikliniką asmenims pas biuro administratorę (III a. 320 kab.), ir išsiaiškinus, kad asmuo nori pateikti skundą, biuro administratorė informuoja pacientą apie galimybę išspręsti skundą nedelsiant, nukreipdama pacientą pas atsakingus asmenis pagal kompetenciją. Pacientui pateikus skundą žodžiu, aptariami galimi abiem pusėms priimtini problemos sprendimo būdai ir sutariama dėl terminų. Pacientui atsisakius tokios galimybės, priimamas paciento skundas raštu.

Pacientas skundą įstaigai gali pateikti pats arba tai padaryti per savo atstovą.

Skundas turi būti parašytas įskaitomai, valstybine kalba arba pateikiamas įstatymu nustatyta tvarka patvirtintas vertimas į  valstybinę kalbą. Rašytine forma pateiktas skundas turi būti paciento pasirašytas, nurodytas jo vardas, pavardė, faktinė gyvenamoji vieta ir duomenys ryšiui palaikyti, konkrečiai ir suprantamai išdėstyta skundo esmė, surašymo data. Jei skundą pateikia paciento atstovas, nurodomas atstovo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, atstovavimą liudijantis dokumentas ir pacientas, kurio vardu jis kreipiasi.

Pateikdamas skundą, pacientas privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Paciento (jo atstovo) skundo pateikimo Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos tvarka:

Paciento-jo-atstovo-skundo-pateikimo-Valstybinei-akreditavimo-sveikatos-prieziuros-veiklai-tarnybai-prie-Sveikatos-apsaugos-ministerijos-tvarka  Parsisiųsti

Medicinos normos

VšĮ Šiaulių centro poliklinika paslaugas teikia gydytojai specialistai

Veiklos adresas Vytauto g. 101, Šiauliai:

Endokrinologas: MN 96:2021 ,,Gydytojas endokrinologas“

Kardiologas MN 55:2005 ,,Gydytojas kardiologas.Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“

Vidaus ligų: MN 76:2021 ,,Vidaus ligų gydytojas“

Neurologas: MN 115:2019 ,,Gydytojas  neurologas“

Pulmonologas: MN 51:2018 ,,Gydytojas pulmonologas“

Oftalmologas: MN 63:2019 ,,Gydytojas oftalmologas“

Otorinolaringologas: MN 54:2019 ,,Gydytojas otorinolaringologas“

Ortopedas- traumatologas: MN 147:2020 ,,Gydytojas ortopedas traumatologas“

Darbo medicinos: MN 73:2007 ,,Darbo medicinos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“

Vaikų ligų: MN 66:2018 ,,Vaikų ligų gydytojas“

Akušeris ginekologas: MN 64:2018 ,,Gydytojas akušeris ginekologas“

Urologas: MN 140:2019 ,,Gydytojas urologas“

Chirurgas: MN 74:2018 ,,Gydytojas chirurgas“

Radiologas: MN 84:2021 ,,Gydytojas radiologas“

Burnos chirurgas: MN 44:2020 ,,Gydytojas burnos chirurgas“

Odontologai ortopedai: MN 48:2010 ,,Gydytojas odontologas ortopedas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“

Ortodontas: MN 47:2014 ,,Gydytojas ortodontas. Teisės pareigos, kompetencija ir atsakomybė“

Endodontologas: MN 49:2009 ,,Gydytojas endodontologas. Teisės pareigos, kompetencija ir atsakomybė“

Endoskopuotojas: MN 78:2000 ,,Gydytojas endoskopuotojas. Teisės pareigos, kompetencija ir atsakomybė“

Logopedas: MN 136:2005 ,,Logopedas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“

Medicinos psichologas: MN 162:2018 ,,Medicinos psichologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“

Šeimos gydytojas: MN 14:2019 ,,Šeimos gydytojas“

Veiklos adresas Energetikų g. 18, Rėkyva, Šiauliai:

Šeimos gydytojas: MN 14:2019 ,,Šeimos gydytojas“

Veiklos adresu Varpo g. 9, Šiauliai:

Fizinės medicinos ir reabilitacijos: MN: 123:2020 ,,Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas“

Psichiatras: MN: 53:2019 ,,Gydytojas psichiatras“

Medicinos normas rasite:  https://vaspvt.gov.lt/node/61

DĖL SUTIKIMO MEDICININŲ PASLAUGŲ TEIKIMUI
1.      Visi naujai prisirašantys pacientai  turi būti supažindinti pasirašytinai su sutikimu medicininių paslaugų teikimui.
2.      Atsiradus papildomos informacijos ar esant pasikeitimų, visi prisirašę  pacientai turi būti naujai supažindinti su atnaujinta sutikimo medicininių paslaugų teikimui forma.
3.      Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. V-184 „Dėl Sutikimo dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo formos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ ir VšĮ Šiaulių centro poliklinikos direktoriaus 2023 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 28 „Dėl pacientų informavimo ir sutikimo gavimo politikos/tvarkos aprašo patvirtinimo“, laikoma, kad savanoriškai į sveikatos priežiūros įstaigą dėl ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugų atvykęs arba į namus sveikatos priežiūros specialistą iškvietęs pacientas yra informuotas ir sutinka, kad įstaigos sveikatos priežiūros specialistas jį apžiūrėtų, įvertintų jo sveikatos būklę, paskirtų ir atliktų būtinas tyrimų ir gydymo procedūras (su minėtu tvarkos aprašu galima susipažinti Įstaigos registratūroje – segtuve „Pacientams ir darbuotojams“).

Forma: SUTIKIMAS MEDICINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMUI

Dėl vizito pas šeimos gydytojus, odontologus, psichiatrus ir kt. specialistus, pacientai gali registruotis internete, adresu esveikata.lt